Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Άκυρη η δεύτερη εκλογική διαδικασία στον Δήμο Αλμωπίας; Από το πρωί κύκλοι της Δημαρχίας διαρρέουν ότι η χθεσινή εκλογική διαδικασία  είναι άκυρη και ότι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την  ψηφοφορία της πρώτης Κυριακής είναι ο Σίμος  Σωτηριάδης που είχε πάρει 12 υπέρ και 14 λευκά.

Χθες , πριν ξεκινήσει η διαδικασία ο Δήμαρχος και ο Σίμος Σωτηριάδης επικαλέστηκαν απόφαση της αποκεντρωμένη διοίκησης Αττικής η οποία αναδείκνυε πρόεδρο στον Δήμο Μαραθώνα (Δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης).
Ακολούθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινωνία του προεδρεύοντος Αποστόλη Ουργαντζόγλου  με τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Φραγκεσκάκη , ο οποίος έδωσε εντολή να συνεχιστεί η ψηφοφορία , όπως προβλέπει ο νόμος . Το ίδιο είπε και στον δήμαρχο . Ακριβώς τα ίδια είπε και στους δύο και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Λάζαρος  Κυρίζογλου . Έτσι συνεχίστηκαν οι διαδικασίες , με την γνωστή εξέλιξη που  είχε.
Σήμερα το πρωί δήμαρχος και Σίμος Σωτηριάδης πήγαν στην Αποκεντρωμένη Διοικήση  στην Έδεσσα , η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησε το παράδειγμα της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής , στην περίπτωση του Δήμου Μαραθώνα , θεωρώντας ότι πρόεδρος πρέπει να γίνει ο Σίμος Σωτηριάδης. Αναζητήσαμε τον αρμόδιο για περισσότερες πληροφορίες , αλλά δεν σηκώνει το τηλέφωνο ή προφανώς  το κάνει για δικούς λόγους  .

Οι αρμόδιοι της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη δηλώνουν απασχολημένοι.
Τι προβλέπει ο νόμος (ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗς)Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.
Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΨΗΦΟΙ

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

6. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώματα, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.

Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Δήμου Μαραθώνα
Μετά την αποτυχία του υποψήφιου της παράταξης Ψηνάκη κ. Αιμ. Ρεΐσογλου να εκλεγεί πρόεδρος του ΔΣ (10 ψήφους από  33) η συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12-3-17.
Όμως  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έσπευσε  να τον ανακηρύξει πρόεδρο χωρίς να λάβει υπόψη της προηγούμενες αποφάσεις που απορρίπτουν κατηγορηματικά την συγκεκριμένη λύση.

Για ανάλογη περίπτωση στο Δήμο Διονύσου υπάρχει απόφαση της επιτροπής του αρθρ. 152ν.3463/2006( 12/3/2013) με σκεπτικό αντίθετο από αυτό της αποκεντρωμένης καθώς και σχετικό έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (αρ.πρ..1308/11/1/2013) που με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι: στην τρίτη ψηφοφορία απαιτείται η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του συμβουλίου, υπό την έννοια ότι οι θετικές του μοναδικού υποψηφίου ψήφοι είναι περισσότερες των αρνητικών συμπεριλαμβανομένων των λευκών ή άκυρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη συναίνεση παρατάξεων στο πρόσωπο του υποδειχθέντος υποψηφίου.
Σον Δήμο Αλμωπίας το αποτέλεσμα ήταν
Πρώτη Κυριακή
Παρόντες 26
Έγκυρα 26
Α ψηφοφορία   12 Σωτηριάδης  14 λευκά
Β ψηφοφορία  12 Σωτηριάδης  14 λευκά
Τρίτη ψηφοφορία  13 Σωτηριάδης  13 λευκά
Αν όντως υπάρχει απόφαση της Αποκεντρωμένης  , τότε μετά από προσφυγή θα αποφανθεί η επιτροπή του  άρθρου 152ν.3463/2006( 12/3/2013)
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές , αν όντως υπάρχει τέτοια απόφαση 
τότε είναι λανθασμένη. 
14 σχόλια:

 1. Πέρα απο το τυπικό της υπόθεσης ο κύριος Σωτηριάδης ως Πρόεδρος δεν χαίρει της αποδοχής και του σεβασμού του Σώματος. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν ο ίδιος ο Πρόεδρός του δεν σέβεται την αρχή της πλειοψηφίας στην οποία βασίζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσυ βλεπω πας σε ολα τα σαιτ και κανεις αντιγραφη το σχολιο σου μεχρι να σε αρπαξει κανεις

   Διαγραφή
  2. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΧΑΙΡΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,Η ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΧΑΤΗΡΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ?

   Διαγραφή
  3. Ενω εσυ μεσα στην τιμιοτητα! Το δικο σας σαιτ τ ανεβαζει οπως σας βολευει.λογοκρισια απιστευτη ανεβαζει οποιο σχολιο αρεσει στους κολλητους.οσο για τον Οργατζογλου δεν τον παρεσυρε κανεις.δε χαιρει της εκτιμησης του δημαρχου κι ας τον εκανε δημαρχο με 1177 ψηφους.δεν ειναι προβατα ουτε ο οργατζογλου ουτε ο Μπατσης.ειναι οι πιο καθαροι και αξιοπρεπεις

   Διαγραφή
  4. Γιατί δεν υπογράφεις ρε αγανακτισμένε; Γράψε ρε Τασούλη το ονοματάκι σου. Για να γνωρίζουμε ότι κάτι κάνεις εκεί στο Δημαρχείο όλη μέρα, ή όση ώρα τουλάχιστον είσαι εκεί. Για να ξέρουμε ότι τα λεφτά των δημοτών πιάνουν τόπο.

   Διαγραφή
  5. Παιρνεις στο λαιμο σου αυτον τον τασουλη.το συνηθιζετε βεβαια.σας ψηφισαμε σας πιστεψαμε σας εκλεξαμε και μας απογοητευετε θυμιζοντας μας οτι τελικα ολοι ειναι τι ιδιο μολις αποκτησουν εξουσια.μη ξεχνανε ομως οι εχοντες και κατεχοντες οτι το καλαμι δεν ειναι ιδιαιτερα ανθεκτικο υλικο. Σπαει και οι συνεπειες φαινονται.

   Διαγραφή
 2. Οπότε και μόνος του να πήγαινε με ένα ψήφο πάλι έβγαινε... χα χα χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΥΤΑ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ .......ΣΑΜΑΝΔΗ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΙΜΟ ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ.ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γαμω τη νομικη υπηρεσια του δημου,ενα. Δυο αφου ειχε εκλεγει απο την πρωτη κυριακη,γιατι ξαναψηφισαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. τρία και την μάνα τους πουλάνε για το χρήμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατι πολυ απλα ο προεδρευων συμβουλος ο Θεος να τον κανει κυριος Ουργατζογλου δεν ακουσε τιποτα και επεμενε να γινει ε ας τα φαει και ας κατσει τωρα. Δε πειραζει Τολη μου ησουν μια ολοκληρη μερα τι αλλο θες; χαχαχαχχαχαχαχα γελανε και οι πετρες

   Διαγραφή
  2. Τον Οργατζογλου τον ακουσε κανεις?τον υπολογισε ο βεζυρης? Οι ψηφοι του ομως σας βολεψαν.αν ειχες τσιπα θα το ψαχνες λιγο περισσοτερο πριν σχολιασεις ιδιως τον Τολη.γι αυτο προκοβει ο δημαρχος.εχει στην παρεα του ατομα σαν και του λογου σου..σα δε ντρεπεσαι ειρωνευεσαι κιολας .ολοι εμεις που τον στηριξαμε οι 1177 ειμαστε μαζι του

   Διαγραφή
 7. Για τον 5.38
  Ατιμη κοινωνία...αλλους τους ανεβαζεις
  και αλλους...στον καναπε τους στελνεις. Γιατι τον ψεκαζεις... ατιμη κοινωνια?
  Γιατι τον κουραζεις?
  Ξεκουρασου αβουλο παιδι. Ατιμη κοινωνια... Πιες το φραπεδακι σου, πες την παρολα σου, φιλοσοφησε ανευ ...
  και ... γυρνα απο την αλλη πλευρα.
  Ολοκληρωσες τη μερα σου και τωρα... ωρα για νανι
  Ατιμη κοινωνια ... μη μας ψεκαζεις, χανόμαστε Α! και μη ξεχνας την κατσικα του γειτονα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή