Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο ΑλμωπίαςΣήμερα Πέμπτη    στις  20.00΄ (8.00 μ.μ),  πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :          


                             Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον
Δήμαρχο
1ο           9η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο           Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
3ο           Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
4ο           Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
5ο           Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Νομικών Προσώπων που έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας με τους αποδιδόμενους υπέρ αυτών πόρους.
6ο           Προσφυγή και έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης  - απευθείας ανάθεσης, για τη σύναψη σύμβασης για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας “ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
7ο           Τροποποίηση της με αριθ. 88/2015 απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας περί “παραχώρησης χρήσης χώρων του δημοτικού σχολείου Χρυσής στο σύλλογο Χρυσής “ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ””
8ο           α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Αναβάθμιση και εξοπλισμός πρώην σχολικού χώρου ΤΚ Χρυσής για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου  & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.4: ”Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές”. Υπόδραση 19.2.4.5.: “Στήριξη για μελέτες υπηρεσίες και επενδύσεις  που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.” β) Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.
9ο           Α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Άνω Γαρεφείου Δήμου Αλμωπίας” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.5:Παρεμβάσεις για τη  βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα”. Υποδράση 19.2.5.1 :”Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” Β)Επικαιροποίηση της “Έγκρισης της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού” σύμφωνα με τα δεδομένα της Πρόσκλησης. Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. Δ)Επικαιροποίηση της ένταξης της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας 2016-2019”
-2-

10ο         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού", προϋπολογισμού 5.525.148,30 € ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
11ο         Έγκριση 2ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: "Συντήρηση  Δημοτικής  Οδοποιίας  Δήμου  Αλμωπίας"
12ο         Έγκριση της μελέτης “Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της Άρδευσης Τ.Κ.Φούστανης”
13ο         Τήρηση των όρων της παραχώρησης του ακινήτου Α.Β.Κ. 6968 της Τ.Κ. Αρχαγγέλου
14ο         Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Σαρακηνών στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
15ο         Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Όρμας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
16ο         Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Νεοχωρίου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
17ο         Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Ίδας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
18ο         Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Υδραίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
19ο         Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση ακινήτου εντός οικισμού Μεγαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
20ο         Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας
21ο         Αντικατάσταση υδρονομέα στην Τ.Κ. Θηριόπετρας λόγω παραίτησης.
22ο         4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α έτους 2018
                                                       -3-
23ο         Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη  επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αριθ. 14.461/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)
24ο         Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση  ή μη άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 14.465/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)
25ο         Κατάργηση παραγωγικών αδειών  πωλητών λαϊκών αγορών  (αριθ. 14.460/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)
26ο         Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 14.462/16-7-2018 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)
27ο         Λήψη απόφασης για την έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
28ο         Ονοματοδοσία της αθλητικής εγκατάστασης ποδοσφαίρου (Γήπεδο Ποδοσφαίρου  Σαρακηνών) σε γήπεδο ποδοσφαίρου “Τζιούτζης Ευάγγελος” 
29ο         Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας έτους 2017  (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010)
                
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου