Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Επιχειρήσεις: Νέα μέτρα στήριξης για μηδενικό ενοίκιο, επιταγές και πάγιες δαπάνες

Επιχειρήσεις: Νέα μέτρα στήριξης για μηδενικό ενοίκιο, επιταγές και πάγιες δαπάνες

 

Σειρά μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων περιλαμβάνει νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ. Αναλυτικά όσα προβλέπει.

Νομοσχέδιο-σκούπα για την προετοιμασία της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών του 2021 όπου περιλαμβάνονται και επείγουσες ρυθμίσεις για την παράταση της επιδότησης επαγγελματικών μισθώσεων και τη στήριξη των επιχειρήσεων κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο που έχει επείγοντα χαρακτήρα περιγράφει τη διαδικασία για τη διενέργεια της απογραφής πληθυσμού και κτηρίων που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Περιλαμβάνει, όμως, και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας με την παράταση της κρατικής επιδότησης των επαγγελματικών μισθώσεων για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, την έκτακτη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, την αναστολή πληρωμών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων καθώς και άλλες ενισχύσεις για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

Ξεχωρίζει η ρύθμιση για μηδενικά ενοίκια για τους μήνες Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου για όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με κρατική εντολή. 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων: Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές με κρατική εντολή λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

Στήριξη των εκμισθωτών για τη μη είσπραξη μισθωμάτων: Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους εκμισθωτές-φυσικά πρόσωπα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Επιπλέον, για τους εκμισθωτές-νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Τα ποσά που δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

Αναστολή πληρωμών αξιογράφων: Χορηγούνται οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή):

Για όσα αξιόγραφα εμφανίστηκαν από τις 2-1-2021 έως χθες, 25-1-2021, προβλέπεται ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από χθες, 25-1-2021 και έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:

(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,

(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες.

Για τους κομιστές των αξιογράφων:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

Επιδότηση παγίων δαπανών: Με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών.

Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα προβλέπεται ότι θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για:

Τον χρόνο κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020: Ρυθμίζεται η αποφυγή υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται. Έτσι, διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, αλλά και η διοίκηση.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά εισπράττονται κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τη φορολόγησή τους στο έτος που ανάγονται. Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις οι οποίες εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο έτος.

Την υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς: Διευκολύνεται η διαδικασία μετάταξης των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών αγροτικών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την 1η/1/2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών (από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς) υποβάλλεται μέχρι τις 31/3/2021. Η ευεργετική ρύθμιση αφορά όσους δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.
Την παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων: Χορηγείται δίμηνη παράταση, έως τις 26-3-2021, για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία εξήλθαν από φορολογικές αποθήκες κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

Την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 μέχρι και την 30ή/6/2021, προκειμένου να μην επιβληθούν οι κυρώσεις της εκπρόθεσμης δήλωσης. Σε όσους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αυτά ακυρώνονται και όσα έχουν εισπραχθεί επιστρέφονται. Η ρύθμιση αφορά τα φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος και θεσπίζεται στα πλαίσια της δυσχερούς μετακίνησης τους λόγω κορονοϊού.

Τη στελέχωση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «Νέος Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908» για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του: Στόχος των σχετικών διατάξεων είναι καταστήσουν δυνατή την, κατά προορισμό, αθλητική χρήση ακινήτων, που είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει ότι, μέχρι την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δυνατή η ένταξη έργων τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Άρθρο 1: Σκοπός

ΚΕΦΑΛAΙΟ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021
Άρθρο 2: Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 3: Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 5: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021
Άρθρο 6: Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 7: Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 9: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ
Άρθρο 10: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 11: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 12: Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
Άρθρο 13: Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών- Διερμηνέων
Άρθρο 14: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
Άρθρο 15: Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 16: Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 17: Διοικητικά θέματα
Άρθρο 18: Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων
των Γενικών Απογραφών
Άρθρο 19: Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 20: Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
Άρθρο 21: Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 22: Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 23: Υποστήριξη από άλλους κρατικούς φορείς
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 25: Παραρτήματα

ΜΕΡΟΣ Β’ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων- Τροποποίηση παρ. 42 άρθρου 72 ν. 4172/2013 και παρ. 2 άρθρου 13 ν. 4690/2020
Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων
δαπανών
Άρθρο 30 : Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 31: Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης -
Τροποποίηση του π.δ. 54/2018
Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας – Παράταση προθεσμίας άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 33: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α για το φορολογικό έτος 2020 – Συμπλήρωση παρ. 4 άρθρου 8 και παρ. 50 άρθρου 72 ΚΦΕ
Άρθρο 34: Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς – Συμπλήρωση άρθρου 41 Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων
Άρθρο 36: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων – Τροποποίηση
Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το
φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 38: Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.- Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4652/2020
Άρθρο 39: Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου
Άρθρο 40: Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης άρθρου 77 ν. 4307/2014
Άρθρο 41: Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» - Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους
Άρθρο 42: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δείτε ΕΔΩ το νομοσχέδιο

Πηγή: ieidiseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21