Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Νομοσχέδιο για τη σχολική βία: Διορθώσεις για τη διδακτική επάρκεια μετά τις αντιδράσεις - Αλλαγές στις ακαδημαϊκές ταυτότητες

Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Eurokinissi 

Με σημαντικές ρυθμίσεις και διορθώσεις, οι οποίες αφορούν στα πανεπιστήμια κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη σχολική βία προκειμένου να τεθεί σε επεξεργασία από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στη συνέχεια προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Περαιτέρω ρυθμίσεις που προστέθηκαν στο νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνουν και τα εξής:

 1. Νέες Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:
 • Εναρμόνιση του συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του άρθρου 99 του ν. 4957/2022.
 • Μείωση του ελάχιστου αριθμού των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 180 σε 120, συνεπώς είναι δυνατή η εγγραφή των φοιτητών στο πρόγραμμα πιο νωρίς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για μεγαλύτερη ευελιξία και σύμφωνα με σχετικό αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Εφαρμογή του νέου πλαισίου παιδαγωγικής επάρκειας για τους φοιτητές που αναμένεται να εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα Τμήματα/Σχολές σύμφωνα με το προϊσχύσαν πλαίσιο για όσους φοιτητές εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
 1. Απελευθέρωση των αμοιβών των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους και κατάργηση του ανώτατου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα για τις ως άνω αμοιβές.
 1. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης διδακτορικών διατριβών για τους λέκτορες εφαρμογών έως 31.12.2024 των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις των Πανεπιστήμιων και δυνατότητα υποβολής αιτήματος περί ένταξης σε βαθμίδα λεκτόρων και εξέλιξής τους.
 1. Ρυθμίσεις για τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, στην οποία αναμένεται να εισαχθούν πρόσθετες λειτουργίες και πιστοποιητικά προηγμένης τεχνολογίας στο πλαίσιο απλοποίησης της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 1. Επέκταση της δυνατότητας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από τα τηρούμενα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ απευθείας από τα Πανεπιστήμια για την πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.
 1. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη στελέχωση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για να τοποθετηθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης την οποία επιλέγουν, αντί της Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται, και παράλληλα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολείων αυτών με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων.

Το νομοσχέδιο για τη σχολική Βία

 

Το Πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!» εντάσσεται σε μία συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, που περιλαμβάνει μέτρα όπως ο διπλασιασμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, η ενίσχυση των υποστηρικτικών φορέων όπως τα ΚΕΔΑΣΥ, οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, η εισαγωγή σχετικών θεματικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (σεξουαλική αγωγή, σεβασμός στη διαφορετικότητα κτλ) και ο εμπλουτισμός των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών κ.ά.. Το νέο νομοσχέδιο συμπληρώνει τις παραπάνω δράσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πολυεπίπεδη, οργανωμένη και εξειδικευμένη απάντηση του ΥΠΑΙΘ σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Ειδικότερος σκοπός του Προγράμματος είναι η πρόληψη, εκπαιδευτική προσέγγιση, αντιμετώπιση και προστασία παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού και η δημιουργία ασφαλών, ενταξιακών σχολικών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ικανών να προάγουν την αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευμένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα: στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος προβλέπονται:

 1. Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας.
 2. Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
 3. Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας, ακόμη και ανώνυμες εκ μέρους των μαθητών. 

Το Νομοσχέδιο ΕΔΩ 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

1. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι μεταδιδάκτορες, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., οι Ομότιμοι Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι.,  καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. εκδίδουν υποχρεωτικά ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατόχου και για την έκδοσή της συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), στ) ακαδημαϊκή μονάδα ή διοικητική δομή του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η) πρόσφατη φωτογραφία, θ) τόπος μόνιμης κατοικίας, ι) αριθμός μητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ια) διάρκεια ισχύος της ταυτότητας. Τα στοιχεία των περ. ζ) και θ) συλλέγονται μόνο εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων σύμφωνα με την παρ. 4.

3. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή. Τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας της παρ. 2 δύνανται να τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (A’ 136), περί του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων. Η άντληση των στοιχείων γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης, από το Μητρώο ακαδημαϊκών ταυτοτήτων που τηρείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατά περίπτωση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020. Τα στοιχεία που αντλούνται, σύμφωνα με την παρούσα, εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εφαρμογής, το οποίο φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου ισοδυναμεί με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

4. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα δύνανται να ενσωματώνονται εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά και πάσης φύσεως λειτουργίες προηγμένης τεχνολογίας που σχετίζονται με την παροχή ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως δικαιώματα πρόσβασης σε χώρους διαβαθμισμένης πρόσβασης των Α.Ε.Ι., εξουσιοδοτημένης χρήσης εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης και κάθε άλλη δραστηριότητα, παροχή ή διευκόλυνση που απορρέει από την ιδιότητα του κατόχου.

4Α. Mέσω ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας (Web Service), η οποία αναπτύσσεται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και παρέχεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 36 Διακυβέρνησης, δύνανται να επαληθεύονται η γνησιότητα και η εγκυρότητα της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Για τους σκοπούς λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας της παρούσας υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: α) ο κωδικός της ακαδημαϊκής ταυτότητας, β) η διάρκεια ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας, γ) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης του δικαιούχου για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δ) πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ε) η διάρκεια ισχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, στ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ζ) το όνομα, η) το επώνυμο, θ) η ιδιότητα, ι) ο αριθμός μητρώου, ια) η διεύθυνση κατοικίας, ιβ) η φωτογραφία του κατόχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ιγ) πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα, όπου φοιτά ή υπηρετεί ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ιδ) πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση, όπως έτος εισαγωγής και εξάμηνο. Κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματός τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, περί των δεδομένων των φορέων του δημοσίου τομέα, και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, περί της διαλειτουργικότητας των φορέων του δημοσίου τομέα, οι πάροχοι των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων της παρ. 4, περιλαμβανομένων των Α.Ε.Ι., χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή υπηρεσία ελέγχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Το αίτημα των παρόχων απευθύνεται προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον: α) σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν στους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας, β) περιγραφή του σκοπού χρήσης της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αιτούντα, γ) αναφορά στα στοιχεία που ο αιτών είναι απαραίτητο να λαμβάνει, ώστε να ταυτοποιεί τους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας και να παρέχει σε αυτούς υπηρεσίες, προνόμια και δυνατότητες. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. προωθεί τα αιτήματα των παρόχων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εξέτασή τους με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.

4Β. Για σκοπούς ανέπαφης ταυτοποίησης των κατόχων, στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται υποχρεωτικά εφαρμογή, μέσω της οποίας υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: α) ο κωδικός της ακαδημαϊκής ταυτότητας, β) η διάρκεια ισχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα, γ) η ιδιότητα του κατόχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας, δ) ο κωδικός του Α.Ε.Ι., όπου φοιτά ή υπηρετεί ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ε) το Τμήμα και στ) η διεύθυνση του Τμήματος (Καλλικρατικός Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα), όπου φοιτά ή υπηρετεί ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ζ) η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας (Καλλικρατικός Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα), η) ο αριθμός μητρώου, και θ) το ονοματεπώνυμο του κατόχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων της παρ. 4, περιλαμβανομένων των Α.Ε.Ι., αποκτούν δικαίωμα ανάγνωσης των δεδομένων της εφαρμογής της παρούσας. Το αίτημα των παρόχων απευθύνεται προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον: α) σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν στους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας, β) περιγραφή του σκοπού χρήσης της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αιτούντα, γ) αναφορά στα στοιχεία που ο αιτών είναι απαραίτητο να λαμβάνει, ώστε να ταυτοποιεί τους 37 κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας και να παρέχει σε αυτούς υπηρεσίες, προνόμια και δυνατότητες. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. προωθεί τα αιτήματα των παρόχων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εξέτασή τους.

4Γ. Για τους σκοπούς των παρ. 4Α και 4Β, οι πάροχοι αποκτούν πρόσβαση στα ελάχιστα απαιτούμενα, για την παροχή ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων, δεδομένα, βάσει των δικαιωμάτων που τους απονέμονται μετά από την έγκριση του σχετικού αιτήματός τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.

Οι πάροχοι του πρώτου εδαφίου επεξεργάζονται τα στοιχεία των κατόχων της ακαδημαϊκής ταυτότητας με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας αυτών για την παροχή ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων, έχοντας μόνον δικαιώματα ανάγνωσης των δεδομένων και δεν καταχωρίζουν τα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα ή στα συστήματα αρχειοθέτησης που διαθέτουν.

Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)