Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


 
Σστις 5 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ..μ., στο
Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το

άρθρο 75 του Ν.3852/2010),γίνεται η  τακτική συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αλμωπίας, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εισήγηση έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
(αριθμ.πρωτ.:24163/24-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Εισήγηση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας (αριθμ.πρωτ.:
24156/24-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Λήψη απόφασης έγκρισης αποφάσεων δημάρχου (αριθμ.πρωτ.:24003/23-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών)
4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.23651/18-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες
πληρεξούσιου δικηγόρου. (αριθμ.πρωτ.:23871/22-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οχήματος του Δήμου στην  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας
(ΔΗΚΕΑ). (από 25-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου)
6 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθμ.πρωτ.:24092/24-10-2019 εισήγηση Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Λήψη απόφασης παροχής πάγιας προκαταβολής σε βάρος των ΚΑΕ εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου Αλμωπίας και
κατανομή σε κάθε Κοινότητα. (αριθμ.πρωτ.:21611/26-09-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
8 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση/ απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες του

2

Δήμου και των Νομικών Προσώπων. (αριθμ.πρωτ.:23011/14-10-2019 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος
Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου)
9 Έγκριση 1 ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 21-10-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και
Πολεοδομίας )
10 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΚ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ». (αριθμ.πρωτ.:23899/22-10-2019
εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

P

11 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»
(αριθμ.πρωτ.:23867/22-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
12 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΡΕΙΝΟΥ» (αριθμ.πρωτ.:23877/22-10-2019
εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
13 Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου του έργου Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης
διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού (διάκριση
των αστοχιών σε ουσιώδεις και μη ουσιώδεις) σύμφωνα με τις Τεχνικές Αναφορές του Εξειδικευμένου Συμβούλου
Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.)  Αναδόχου: ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (από 31-10-2019 εισήγηση Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας )
14 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος
στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου" (από 31-10-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και
Πολεοδομίας )
15  Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο “ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση
οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου
16 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου "Βελτίωση Υποδομών Κοινής
Ωφέλειας στον Τομέα της Άρδευσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τ.Κ. Γαρεφείου"
17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με
υποδομές απαγωγής ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Ίδας και Αρχαγγέλου
18 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του
δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου
19  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου "Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ.
Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της Τ.Κ. Σαρακηνών&
20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Συντήρηση και επισκευή στέγης  του Δημοτικού
Σχολείου Ξιφιανής
21  Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή του έργου Συντηρήσεις και αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο ΑλμωπίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21