Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Σνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας

 


Συνεδριάζει την ερχόμενη  Δευτέρα  22 Ιανουαρίου 2018, ώρα   17.00΄ (5.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης το δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας  :
                

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                             Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο           Λήψη απόφασης για την στήριξη καμπάνιας με τίτλο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ”

2ο           Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των με αριθμ. 11,12,13&14 συνεδριάσεων Δ.Σ. Αλμωπίας, έτους 2016.

3ο           1η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
4ο           Παραπομπή της αρίθ. 264/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο : “Έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας για λήψη απόφασης και άσκηση όλων των ενεργειών, για όσα αναφέρονται στην αρίθ.  104/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, με θέμα “Ανακοίνωση Εγγράφων”

5ο           Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
6ο           Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
7ο           Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
8ο           Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βάσει της αριθ. πρωτ. 34698/29-12-2017 εισήγησης Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης
9ο           Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών-παραλαβής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 του ν.4412/16.

10ο         Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018
11ο         Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών, εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018.
12ο         Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι ποσού 5.869,41€ για το έτος 2018
13ο         Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018
14ο         Ανάθεση υλοτομικών εργασιών στο Δημοτικό Δάσος (Τ.Κ.Σωσάνδρας) για το έτος 2018.
15ο         Αποδοχή χρηματοδότησης και εγγραφή πιστώσεων για έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας»
16ο         Αποδοχή χρηματοδότησης και εγγραφή πιστώσεων για έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017

17ο         Αίτημα παραχώρησης χρήσης ακινήτου του ΥΠΑΑΤ για κοινωφελή σκοπό
18ο         Απόφαση παραχώρησης της χρήσης οικοπέδου στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τη μελέτη και κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων
19ο         Έγκριση της μελέτης «Δημιουργία Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αναψυχής στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
20ο         Έγκριση της μελέτης «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με υποδομές απαγωγής όμβριων υδάτων στις τκ Ίδας και Αρχαγγέλου » και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
21ο         Έγκριση της μελέτης «Κατασκευή έργου απαγωγής όμβριων υδάτων στις τκ Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου, Αριδαίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
22ο         Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων βάσει των με αριθ. αποφάσεων 150/2017 και 191/2017 Δ.Σ. Αλμωπίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21