Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Αλχημείες με τις διακηρύξεις του Δήμου Αλμωπίας

ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Επανέρχεται ο Γιάννης Πασχαλίδης και επιμένει ότι διακηρύξεις               έργων και στην συνέχεια αποφάσεις ανάθεσεις δεν είναι σύμφωνες με τον νόμο.  Με επιστολή του στον                                                                                                     
                                                        
                                                                                                                  
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου          Δήμου Αλμωπίας   Σίμο Σωτηριάδη , αναφέρει:  

ΘΕΜΑ: Καταχρηστική η απόφαση 189 / 2018 του Δημοτικού συμβουλίου για την ανάθεση  εργασιών συντήρησης και επισκευής Αρδευτικών γεωτρήσεων από τον Δήμο Αλμωπίας με προσφυγή στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 .

Κύριε Πρόεδρε 
Ο Δήμος Αλμωπίας με την απόφαση 84/2018 της 11-04-2018 και με το 9ο θέμα της συνεδρίασης έχει εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον καθορισμό των όρων συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας συντήρησης και επισκευής αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας αριθ. μελέτης 8/2018 προϋπολογισμού 40.000,00 .
Στις 22-05-2018 με αριθ. απόφασης 132/2018 εγκρίνει το από 04-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την εργασία  συντήρησης και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας αριθ. διακήρυξης 8555/20-04-2018 απορρίπτει την μοναδική προσφορά της επιχείρησης ……………….. και κηρύσσει άγονο τον συνοπτικό διαγωνισμό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών σύμφωνα με τον νόμο θα ακολουθήσει  η διαδικασία ανάθεσης των εργασιών με διαβούλευση  σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της προηγούμενης  διαδικασίας και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

Στις 26-07-2018  το Δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και αφού έλαβε την αριθ.πρωτ.15143/26-7-2018 εισήγηση του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και το από 26-7-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
 και τις σχετικές διατάξεις τουΝ.3852/2010 και 4412/2016 με αριθ. απόφασης 189/2018 εγκρίνει την διαδικασία ανάθεσης της συντήρησης των αρδευτικών γεωτρήσεων με διαπραγμάτευση  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ  και κατακυρώνει την εργασία συντήρησης και επισκευής των αρδευτικών γεωτρήσεων στον ………………….. δηλ τον ίδιο
 Κύριε Πρόεδρε όσα αναφέρει το τμήμα οικονομικών  ,όσα αναφέρει η επιτροπή
διαγωνισμού όσα αναφέρει ο Δήμαρχος και όσοι αναφέρουν τα παραπάνω σχετικά
με το άρθρο 32  του Ν .4412/20016 για την προσφυγή στην απευθείας ανάθεση με
 την διαδικασία της διαπραγμάτευσης  δεν είναι σύμφωνα με το άρθρο 32 του
ν.4412/2016 ούτε και σύμφωνα με το άρθρο 3.5 τις  διακήρυξης 8555/20-04-2018.
που διεξήχθη ο σχετικός συνοπτικός διαγωνισμός. 

                                                                                                                                                                        2.
Αντιγράφω κ.πρόεδρε και επισυνάπτω το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016 από την
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
      Άρθρο 32
Προσφυγή στην διαδικασία με  διαπραγμάτευση.
Χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
(Άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
 παράγραφος 1.Στίς ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 και 6     οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
παράγραφος 2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών σε οποιοδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις :
α) ΕΑΝ  ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία  είτε δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά ή αίτηση  συμμετοχής είτε καμία από τις προσφορές δεν είναι κατάλληλη ………….κλπ
παράγραφος 6. Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή την διαδικασία πρέπει να
επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού .
Όπως καθαρά φαίνεται και διαβάζεται  κ. πρόεδρε το άρθρο 32 αναφέρεται σε
ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες και όχι σε συνοπτικό διαγωνισμό .καθότι στο άρθρο 117 του ν.4412/2016 και στην διακήρυξη 8555/20/2018 καθορίζετε ως ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ο διαγωνισμός.
Πέραν αυτού στην παράγραφος 6 αυτού του άρθρου (32) αναφέρεται ότι  :
Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή την διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται
ήδη  κατά την πρώτη διακήρυξη  διαγωνισμού .(Έπρεπε δηλαδή να
αναφαίρετο στην διακήρυξη 8555/20-04-2018.                η διαδικασία της
 διαπραγμάτευση σε περίπτωση  άγονου  ή  ματαίωσης  του διαγωνισμού .
Κατά την πρώτη όμως  διακήρυξη πουθενά  και  σε κανένα άρθρο της
διακήρυξης  δεν επισημαίνεται η αναφορά ότι σε περίπτωση  άγονου
 ή ματαίωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού  οδηγούμαστε  στην
διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση. Απεναντίας  στο άρθρο 3.5
της εν λόγω διακήρυξης (αριθ. διακήρυξης 8555/2018)  του συνοπτικού 
διαγωνισμού  σελίδα  21 επισημαίνεται  σε περίπτωση ματαίωσης
διαγωνισμού  ΟΤΙ  :
  3.5 Ματαίωση διαδικασίας   (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ  το άρθρο  3.5 της διακήρυξης
του  συνοπτικού  διαγωνισμού όπως ακριβώς είναι γραμμένο στην διακήρυξη)
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης ,για τους λόγους και υπό τους όρους
του άρθρου 106 του ν.4412/2016  μετά την γνώμη της αρμόδιας επιτροπής
του διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα η παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί  μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου να
  ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία η να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει  την   επανάληψη της  ,το ίδιο ακριβώς αναφέρει και
στην παράγραφο 3  το άρθρο  106  που επικαλείται η επιτροπή διαγωνισμού  σας.     

3.
Πού είδε λοιπόν η επιτροπή διαγωνισμού  του Δήμου ή  η οικονομική
επιτροπή  και ο δήμαρχος στο άρθρο 23 του ν.4412/2016  την προσφυγή
 στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση  στον συνοπτικό διαγωνισμό ;                                                                                                 
Σύμφωνα  λοιπόν με την  παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης  8555/2018  σελίδα 21 ,             η αναθέτουσα  αρχή  έπρεπε να αποφασίσει 
την επανάληψη του διαγωνισμού  και όχι την προσφυγή  στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης .                                            
Αντιγράφω άλλο ένα άρθρο εκτός του 32 που αναφέρεται  στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση.
                 άρθρο 269 
Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
(άρθρο 50 της οδηγίας 2014/25 /ΕΕ)
παράγραφος στ) : Σε ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας
επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού .
Έπρεπε να είχανε διαβάσει  την διακήρυξη  του  συνοπτικού διαγωνισμού  και τον σχετικό νόμο 4412/2016  με τα σχετικά  άρθρα του  οι  κύριοι της
οικονομικής επιτροπής  οι διευθυντές της οικονομικής υπηρεσίας οι κύριοι
της επιτροπής διαγωνισμού  οι κύριοι της νομικής υπηρεσίας οι κύριοι
σύμβουλοι του Δημάρχου  οι κύριοι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και
ο Δήμαρχος πριν  αποφασίσουν  την  διαδικασία ανάθεσης με
διαπραγμάτευση .
Άκυρη  λοιπόν χωρίς καμία αμφισβήτηση  η  ανάθεση της συντήρησης  με διαπραγμάτευση στον  ..………………….και χωρίς  καμία  επιφύλαξη  θα
 διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας προσφεύγοντας στην  δικαιοσύνη.
Καλέστε κύριε πρόεδρε  όλους αυτούς που γνωμοδότησαν  μαζί και τον
Δήμαρχο να τεκμηριώσουν  τα όσα  συνειδητά  ψευδώς ανέφεραν για την
 ερμηνεία  του  άρθρου  32 .ν.4412/2016 για να δοθούν 
οι εργασίες συντήρησης και αυτήν την φορά  στον ευνοούμενό  εργολάβο της Δημοτικής σας αρχής. Ανακαλέστε  κ.πρόεδρε άμεσα την απόφασή
 ανάθεσης 198   του Δημοτικού συμβουλίου  και αναρτήστε την στην διαύγεια .Οι νόμοι  κ.πρόεδρε πρέπει να εφαρμόζοντα    και όχι με αλχημείες
 του Δημάρχου να καταστρατηγούνται ,δυστυχώς  δεν είναι η πρώτη φορά
ούτε  και η  ογδοηκοστή ….?.  
Επισυνάπτω .
Το άρθρο  117  Συνοπτικός  διαγωνισμός ν.4412/2016
Το άρθρο    32  παράγραφος 2 και 6 του  ν.4412/2016
Το άρθρο 106  παράγραφος 3 και 5 του  ν.4412/2016
Το άρθρο 269 παράγραφος στ)  του   ν.4412/2016                                                                      
 Το άρθρο 3.5  Ματαίωση διαδικασίας  (της διακήρυξης 8555/20-04-2018.)


                            


4 σχόλια:

 1. Ποιος είναι ο σεφ; Ο μόνος δήμαρχος που μαγειρεύει μονος του. Βάζει μπάρες κ τις ανοιγοκλείνει μόνος του. Όλα αυτός μόνο αυτός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δύο είναι τα τινά: ή πρώτον, τα κάνει όντως όλα μόνος του χωρίς να έχει μελετήσει σωστά διότι πώς να προλάβει; ή δεύτερον, του τα ετοιμάζει κάποιος τρίτος με ασχετοσύνη ή που σκοπίμως τον έφερε σ' αυτή τη θέση.
  Όπως και νά 'χει πάντως, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει ότι είναι τουρίστας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 4 ΛΕΞΕΙΣ 10€ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

7-21