Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Βρέθηκε η φόρμουλα για αγροτικές συμπράξεις
Τα θεµέλια για τη δηµιουργία σφιχτών µορφών συνεργασίας µεταξύ αγροτών και παραγόντων κατά µήκος ολόκληρης της παραγωγικής αλυσίδας, φιλοδοξεί να στήσει το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης, χρηµατοδοτώντας συµπράξεις, που στόχο θα έχουν αφενός την καλύτερη τιµή παραγωγού και αφετέρου το άνοιγµα εναλλακτικών ή ακόµα και αποκλειστικών καναλιών διανοµής.
Από απλές συμφωνίες αγροτών-επιχειρήσεων μέχρι ολοκληρωμένα δίκτυα διανομής ενισχύει το Μέτρο Συνεργασίας των Προγραμμάτων

Τα σχήµατα µπορεί είτε να αφορούν απλές συµπράξεις, δηλαδή συµφωνία µεταξύ µίας οµάδας αγροτών µε µία ξενοδοχειακή µονάδα για διάθεση των προϊόντων τους σε προσυµφωνηµένες τιµές, µε τον ξενοδόχο να ορίζει τις προδιαγραφές. Είτε και περισσότερο εξελιγµένα δίκτυα, όπου εξαγωγέας, µεταποιητής, ζωοτροφάδικο και κτηνοτρόφοι φτιάχνουν ένα κοινό «συµβόλαιο» για την παραγωγή γίδινου γάλακτος µε σκοπό την εξαγωγή του, µε το κάθε µέλος να έχει ίσο λόγο στις αποφάσεις αλλά και στις τιµές που θα εισπράττονται.

Από 30.000 έως 450.000 ευρώ

Το Μέτρο Συνεργασίας λοιπόν έχει στόχο να χρηµατοδοτήσει τέτοιες δράσεις µε τα ποσά να κυµαίνονται από 30.000 µέχρι 450.000 ευρώ για τις πιο εξελιγµένες συµπράξεις, καλύπτοντας τα κόστη συνεργασίας (π.χ. άνοιγµα νέων γραφείων) και τις επενδυτικές δαπάνες όπως αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται  για την επίτευξη του επιχειρηµατικού σχεδίου της συνεργασίας. Τέλος, η επιτυχηµένη διαδροµή µιας συστάδας µπορεί να καταλήξει είτε στη δηµιουργία διακριτού εταιρικού νοµικού σχήµατος είτε στη δηµιουργία και άλλων συστάδων.
Εφόσον πλέον τα κονδύλια θεωρητικά υπάρχουν για τέτοιες κινήσεις, αυτό που απαιτείται είναι η συνεννόηση των παραγόντων, ώστε να διευρύνουν τις βάσεις και να αλλάξουν τους κανόνες κάτω από τους οποίους διαθέτουν το προϊόν προς όφελός τους. Ιδιαίτερα οι αγρότες που ως γνωστόν εµφανίζονται «αδύναµοι» να διαπραγµατευτούν τις τιµές διάθεσης, και ως εκ τούτου δεν εισπράττουν µεγάλο µέρος της υπεραξίας της παραγωγής τους.

Έτοιµες δηλώνουν οι τράπεζες
Από τη µεριά τους οι τράπεζες πάντως, λένε πως θα δηλώσουν παρών στο διευρυµένο ρόλο που τους δίνεται στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, που προβλέπει σε µία µεγάλη γκάµα επενδυτικών µέτρων προκαταβολές, και θέτει ως προτεραιότητα την περαιτέρω προώθηση στη διάδοση της συµβολαιακής γεωργίας στο τοµέα της µεταποίησης. Επιπλέον για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, τα δάνεια που έχουν να κάνουν µε τα επενδυτικά σχέδια των Προγραµµάτων, συνδέονται και µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που καθίσταται εγγυήτρια, βάσει του Μνηµονίου Συνεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21