Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Μπλόκο σε δημοπρατήσεις έργων του Δήμου Αλμωπίας

                           
     


Με εξώδικο που απέστειλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας  Σίμο Σωτηριάδη ,  Εταιρεία,ζητείται η ματαίωση δημοπρατήσεων που αφορούν αρδευτικά έργα ή  σχετικές προμήθειες .
Για το θεμα θα μιλήσει στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ στις 11.30 ο Γιάννης Πασχαλίδης


ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                      
Ηλεκτροβιομηχανικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                   Σελίδα 1
   1ο Χιλ. Αριδαίας  Τσάκων                                                                                                              Αριδαία 27-04-2018
   58400 ΑΡΙΔΑΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                                           
  2384024585-6944365846
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                   
   Κοινοποιείται                                                                                        1.Αποκεντρομένη διοίκηση
                                                                                                                                                    Μακεδονίας Θράκης
                                                                                                                                                    Διοικητήριο 5ος όροφος
                                                                                                                                                                Έδεσσα .
                                                                                                                                                  2.Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν.Πέλλας
                                                                                                                                                          Διοικητήριο 4ος όροφος
                                                                                                                                                                Έδεσσα
                                                                                                                                                3.Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων                                                                                                                                                               Λ.Κηφισίας  7      11523 Αθήνα
                                                                                                                                              4.Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης                                                                                                                                                                      Λ.Κηφισίας 1-3    11523 Αθήνα
                                                                                                                                                5.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας
                                                                                                `                                                               Έδεσσα

Προς                                                                          
Τον Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας
Κ. Σωτηριάδη Σίμο
    Αριδαία
                                                                                                                                                 
ΘΕΜΑ :
ΓΙΑ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΟΥ :
1ο . ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3463/2006 ΦΕΚ  Α 114/30/6/2006 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) .
2ο . ΦΕΚ  2221/30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 .Παράγραφος 27 υποπαράγραφος 1.                                                              
   (Τα παραπάνω ΦΕΚ επισυνάπτονται)
Κύριε Πρόεδρε
Τρείς συνεχόμενες χρονιές όση είναι και η θητεία του Δημοτικού σας συμβουλίου ,η Τεχνική σας υπηρεσία συνέτασσε μελέτες για εργασίες και προμήθειες υλικών χωρίς τις Ελληνικές Τεχνικές  Προδιαγραφές των αναγκαστικών διατάξεων των παραπάνω ΦΕΚ. αν και γνώριζε και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο Δήμαρχος και το νομικό σας τμήμα και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ότι οι μελέτες που συντάσσονταν η μία πίσω από την άλλη δεν πληρούσαν τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές αν και ήταν  υποχρεωτική η εφαρμογή τους .Η παράληψη δε της εφαρμογής των Τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και η εγκατάσταση αυτών  υποδηλώνει ότι τα υλικά αυτά δεν εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται λαμβανομένης υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη.
Σας κάνω την καταγγελία κ.Πρόεδρε επειδή δεν θέλω να μείνω αδιάφορος  σε όλες αυτές τις σοβαρότατες παραλήψεις της τεχνικής σας υπηρεσίας , είμαι στην διάθεσή σας για πληρέστερη ενημέρωση, καθορίζοντας επακριβώς υπεύθυνα και την οικονομική βλάβη που υπέστη ο Δήμος από αυτές τις παραλήψεις, είμαι στην διάθεσή σας δε ακόμη και για κάθε άλλη διευκρίνιση. 
Παρακάτω αναφέρω και επισυνάπτω όλες τις μελέτες της τεχνικής σας υπηρεσίας όλης της τριετίας.
Αναφέρω και επισυνάπτω όλες τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που έχει εκδώσει Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) που αφορούν αντλιοστάσια και ότι αφορά τις επισκευές και τους εξοπλισμούς των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας, για να είναι εν γνώσει όλου του Δημοτικού συμβουλίου σας , εν γνώσει της Τεχνικής σας υπηρεσίας ,που βάσει αυτών των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών έπρεπε να συνταχτούν οι μελέτες και να εκτελεστούν οι εργασίες.


                                                                                                                                                                                       
  Σελίδα 2

Θα λάβετε σε λίγες μέρες κ. Πρόεδρε και ενημερωτικό φάκελο που θα περιέχει σχετικά ότι αφορά τις προμήθειες και τις εργασίες συντήρησης των αρδευτικών γεωτρήσεων μέχρι σήμερα , για να τεθεί στην διάθεση όλου του Δημοτικού σας συμβουλίου για ενημέρωση.                                                                                                                                                                                              
Μελέτες
1. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας έχει εκπονήσει την υπ αριθ.41/2015 μελέτη που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  του Δήμου Αλμωπίας προϋπολογισμού 14.999,85€ και με αριθμό απόφασης  1717 /2015  του Δημάρχου με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε η προμήθεια σε προμηθευτή.                                                                                                                                                                                    
2.Έχει εκπονήσει την  υπ αριθ.32/2016 μελέτη που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  προϋπολογισμού 35.000,00€ του Δήμου Αλμωπίας και με αριθμό απόφασης 92 /2016   κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού  ανατέθηκε η προμήθεια σε  μειοψηφήσαντα  προμηθευτή.
3. .Έχει εκπονήσει την υπ  αριθ .23/2017 μελέτη που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  προϋπολογισμού 5.860,00€ του Δήμου Αλμωπίας με αριθμό απόφασης ……….. /2017  του Δημάρχου  με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε η προμήθεια στον ίδιο προμηθευτή.
4. .Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.25/2017 μελέτη που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  προϋπολογισμού 17.259,19€ του Δήμου Αλμωπίας με αριθμό απόφασης 691/2017 του Δημάρχου με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε η προμήθεια στον ίδιο προμηθευτή.                                                                                                                                                                                                
5.Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.13 /2015 μελέτη που αφορά την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 29.000,00€ της Δ.Ε. Αριδαίας  του Δήμου Αλμωπίας και με αριθμό απόφασης 97/2016  του Δημάρχου με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε σε εργολάβο η εκτέλεσή του  έργου.
  6.Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.14/2015 μελέτη που αφορά πάλι την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 21.000,00€ της Δ.Ε. Εξαπλατάνου Αριδαίας  και με αριθμό απόφασης 1173 /2015  του Δημάρχου πάλι με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε στον  ίδιο εργολάβο η εκτέλεσή του.                                                                                                                                                                                    
7. Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.30/2016 μελέτη που αφορά πάλι την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 30.000,00€ της Δ.Ε.  Αριδαίας  και με αριθμό απόφασης …….. /2016  του Δημάρχου πάλι με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε στον  ίδιο εργολάβο η εκτέλεσή του.
8. Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.31/2016 μελέτη που αφορά πάλι την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 20.000,00€ της Δ.Ε. Εξαπλατάνου Αριδαίας  και με αριθμό απόφασης   640 /2016  του Δημάρχου πάλι με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε στον  ίδιο εργολάβο η εκτέλεσή του.
9. Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.23/2017 μελέτη που αφορά πάλι την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 24.500,00€ της Δ.Ε. Αριδαίας  και με αριθμό απόφασης 686 /2017  του Δημάρχου πάλι με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε στον  ίδιο εργολάβο η εκτέλεσή του.
10. Έχει εκπονήσει την υπ αριθ.24/2017 μελέτη που αφορά πάλι την συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 24.519,52€ της Δ.Ε. Εξαπλατάνου Αριδαίας  και με αριθμό απόφασης 689 /2017  του Δημάρχου πάλι με απευθείας ανάθεση ανατέθηκε στον  ίδιο εργολάβο η εκτέλεσή του.
11.Και η  ΔΕΥΑ του Δήμου Αλμωπίας έχει εκπονήσει και έχει εκτελέσει την υπ αριθ. .06/2015 μελέτη  που αφορά  την συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης   προϋπολογισμού 70.000.00€ της Δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑ  
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ                             
Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να γίνονται οι διακηρύξεις.
η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 :2009  αφορά  Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
η προδιαγραφή  ΠΕΤΕΠ -08-08-02-00  : Αντλιοστάσια ,Ηλεκτροκινητήρες αντλητικών συγκροτημάτων.   
η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009  αφορά «Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων.
η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00:2009  αφορά Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων.
η προδιαγραφή ΕΛΟΤ HD 384   αφορά ηλεκτρικούς πίνακες και τις πάσης φύσεως  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Τις τεχνικές μελέτες που έχει εκπονήσει  η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας.
1.Τεχνική μελέτη 13/2015.
2.Τεχνική μελέτη 14/2015
3.Τεχνική μελέτη 41/2015
4.Τεχνική μελέτη 30/2016
5.Τεχνική μελέτη 31/2016
                                                                                                                                                                                              Σελίδα 3

6.Τεχνική μελέτη 32/2016                                                                                                                                             
7.Τεχνική μελέτη 23/2017
8.Τεχνική μελέτη 23/2017
9.Τεχνική μελέτη 24/2017                                                                                           
10.Ενγραφο της  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που αναφέρει ότι οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε ΕΤΕΠ .                                                                                                                     
11.Τήν Εφημερίδα της κυβερνήσεως αριθ. φύλλου 2221/30 Ιουλίου 2012 όπου εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  176 του Ν.3669/2008 τετρακόσιες σαράντα (440)Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά έργα,
12. Μελέτες άλλων Δήμων της επικράτειας όπου φαίνονται ότι  συντάσσονται και  εφαρμόζονται οι Ελληνικές Τεχνικές  Προδιαγραφές.- προσκομίζω ενδεικτικά την υπ΄ αριθμό 4/2014 μελέτη της ΔΕΥΑ Λέσβου, την υπ΄αριθμό 127/2013 μελέτη του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.

Κατόπιν τούτων Κύριε Πρόεδρε θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην ακύρωση των δημοπρασιών που πρόκειται να διεξαχθούν στις 4/5/2018  και 8/5/2018  που αφορούν συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  και να εφαρμοστούν όσα οι σχετικές διατάξεις του νόμου ορίζουν, καθόσον η συνέχιση τους χωρίς τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  συνιστά ευθεία παραβίαση των αναγκαστικών διατάξεων του ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 2221/30/07/2012.
Στις υποπαραγράφους 3 και 4 της παραγράφου 27 του εν λόγω ΦΕΚ 2221/30/07/2012 διευκρινίζεται  ότι για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές προδιαγραφές. ΕΤΕΠ. Όσα δε από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.   Έχοντας  λοιπόν εμείς  έννομο συμφέρον, ο δε Δήμος Αλμωπίας την αντίστοιχη υποχρέωση να εφαρμόσει τις αντίστοιχες  προδιαγραφές των έργων που δημοπρατήθηκαν και εκτελέστηκαν  σας καλούμαι για το αυτονόητο της άμεσης ακύρωσης των παραπάνω δημοπρασιών , διαφορετικά θα στραφούμε εναντίον παντός υπευθύνου που ενέχετε σε παράνομες  πράξεις που τείνουν  σε βλάβη των δικών μας συμφερόντων αλλά και του ιδίου του Δήμου μας, διότι διαπράττονται όχι μόνο το αδίκημα της παραβίασης καθήκοντος ,αλλά και αυτό της απιστίας προς την υπηρεσία  που δικαιολογούν έγερση αγωγών για αποζημίωση. Όσα δε σχετικά έγγραφα επικαλούμαστε με την παρούσα τα οποία σαφώς έχετε γνώσει θα σας παραδοθούν  δια της  υπηρεσίας  του πρωτοκόλλου του Δήμου.
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           Πασχαλίδης Ιωάννης


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να  επιδώσει  νόμιμα την παρούσα στον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας κ. Σωτηριάδη Σιμεών. Προς γνώσει του και για τις νόμιμες συνέπειες.
                                                                                                                                         Αριδαία 3/5/2018
                                                                                                                                               Ο Καταγγέλων
                                                                                                                                               Πασχαλίδης Ιωάννης                           
        ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                      
Ηλεκτροβιομηχανικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                  
   1ο Χιλ. Αριδαίας  Τσάκων                                                                                                              
   58400 ΑΡΙΔΑΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                                           
  2384024585-6944365846

Προς
τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου
Δήμου Αλμωπίας
Αριδαία
Με το παρών σας καταθέτω όλα τα σχετικά έγγραφα που επικαλούμαστε στην από 3/5/2018 καταγγελία μας η οποία είναι συνημμένη στο παρόν.
                                                                                                                                                                ΑΡΙΔΑΙΑ 3/5/2018
                                                                                                                                                                   Πασχαλίδης Ιωάννης
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


8 σχόλια:

 1. ΤΟ ΕΜΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣΤΑ ΕΡΓΑ ΕΤΣΙ?ΑΝ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΟΜΩΣ ΔΕ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.ΣΩΣΤΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καινούργια παιδική χαρά στην Λαγκαδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΟ "ΜΑΣΤΑΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Ή ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΞΕΜΑΘΕΙΣ.
  Ε! ΓΙΑΝΝΗ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιάννης Πασχαλίδης5 Μαΐου 2018 - 12:42 μ.μ.

  Ανώνυμε ΜΠΕΕ ….Επειδή είμαι σίγουρος ότι εσύ είσαι ένας από τα πολλά μαστάρια του Δημάρχου ,δηλαδή ένας από τους πολλούς νταβατζίδες του Δημάρχου ,δηλαδή ένα από τα πολλά τρωκτικά ,δηλαδή από τα πολλά κοράκια , σε πληροφορώ ότι κρατάω καλά τα μαστάρια από τους ιδιώτες – τις εκατόν και παραπάνω ιδιωτικές γεωτρήσεις ,από τις ιδιωτικές βιοτεχνίες και εργοστάσια που πληρώνουν από την τσέπη τους και ξέρουν τι πληρώνουν και όχι από τα ταμεία του Δήμου και όχι από λεφτά του κοσμάκη ,και ελάτε σκύλοι αλέστε και φάτε –πάρτε ότι θέλετε και φύγετε και στις εκλογές μην μας ξεχάσετε ? κατάλαβες ΜΠΕΕΕ………….
  Γιάννης Πασχαλίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πασχαλιδη όσο γερνάς τόσο πιο γραφικός γίνεσαι.Πριν μερικά χρόνια όταν μόνος σου αλώνιζες την ΑΛΜΩΠΙΑ μούγκα για αναθέσεις ,δυπλοπληρωμες (Μια αντλία την πηγενες σε δυο χωριά) δεν χορτασες ακόμη και τώρα στην σύνταξη, έμαθες για ΕΤΕΠ και ΕΛΟΤ ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΒΓΑΛΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΑΣ ΠΟΝΑΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμε πρόεδρε εσύ αλωνίζεις ακόμη ,έμαθες και το γραφικός .Ο Πασχαλίδης είναι σε αυτήν την δουλειά 50 χρόνια και όταν εφάρμοζε το ΕΛΟΤ και το ΕΤΕΠ εσύ όχι κατουρούσες τα βρακιά σου αλά τα έχεζες, και ακόμη τα χέζεις όσο δεν βάζεις το όνομά σου ,ΧΕΣΤΗ.
  Πασχαλίδη να γράφεις και να ξαναγράφεις μέχρι να ξεβρομίσει ο Δήμος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

7-21