Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας
Συνεδριάζει  τη Δευτέρα 7 Μαΐου  2018, στις     20.00΄ (8.00 μ.μ),  το Δημοτικό   Συμβούλιο Αλμωπίας     για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

                             Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο           Συζήτηση και διατύπωση παρατηρήσεων-θέσεων επί του σχεδίου νόμου με τίτλο : “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις  για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη  και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων  σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση  - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες ΥΠΕΣ”, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών
2ο           Τροποποίηση της αριθ. 91/2018 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην 5η Γενική Αναμόρφωση πρ/σμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, ως προς τον Κ.Α. 25.7312.0098.
3ο           6η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
4ο           Τροποποίηση της υπ'αρίθ. 79/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2018, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης 
5ο           Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και   Αειφόρος Ανάπτυξη»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
6ο           Έγκριση της μελέτης για την “Συντήρηση συντριβανιών  Δήμου Αλμωπίας” και έγκριση της  δαπάνης ανάθεσης εργασιών .
7ο           Πρόσληψη εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διαρκείας για κατεπείγουσες ανάγκες
8ο           Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. ΚΕ.Κ.Π.-Α
9ο           Έγκριση συμμετοχής αιρετών του Δήμου Αλμωπίας  στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στο κοινό συνέδριο  ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή  11 και το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στην Αθήνα. 
10ο         Έγκριση  μετακίνησης και  ψήφιση πίστωσης για την μετάβαση του Δημάρχου Αλμωπίας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα (16-19/4/2018)
                                                  
                                         -3-


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21