Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Άκυρες συμβάσεις του Δήμου Αλμωπίας


             
 
ΚΑΤΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 Άκυρες είναι 33  μελέτες που αφορούν εργασίες και προμήθειες αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας, τις οποίες συνέταξε η  τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας .Αυτό υποστηρίζει με επιστολή που έστειλε ο Γιάννης Πασχαλίδης . Συγκεκριμένα :

                                                                                                                                                                                                1.

 Π Α Σ Χ Α Λ Ι Δ Η Σ  Χ.  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                                                                                                                                                      Ηλεκτροβιομηχανικές εγκαταστάσεις
   1ο Χ ι λ. Α ρ ι δ α ί α ς  Τ σ ά κ ω ν                                                                                                                    
   5 8 4 0 0   Α Ρ Ι Δ Α Ι Α  Π Ε Λ Λ Α Σ                                                                                   
          2384024585-6944365846                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριδαία 6/07/2018                                                                                                                                                          
Πρός
Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου
Αλμωπίας κ. Σωτηριάδη Συμεών
ΘΕΜΑ : Άρθρο  117 και 118 N.4412/2016                                                                                                                                         
Για ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
 Αριδαία  
Κύριε Πρόεδρε
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας συνέταξε  τις παρακάτω 33  μελέτες που αφορούν εργασίες και προμήθειες αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας:


Κύριε Δήμαρχε ,κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού συμβουλίου , Αντιδήμαρχε κύριε Αβραμίκα κύριοι Αντιδήμαρχοι, Αντιδήμαρχε κ.Γεωργίου της ΔΕΥΑ   κύριοι  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. ΕιδιΔημάρχου, Όλες οι 33 μελέτες  που συντάχτηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου έπρεπε να συνταχθούν ,να ανατεθούν και να εκτελεστούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 117 ,118 και 66.
Με αυτήν δε την διάταξη του νόμου  κύριοι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου  καταργούνται όλες οι ειδικές διατάξεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. που επικαλεστήκατε στις αναθέσεις των παραπάνω έργων και προμηθειών.
Όπως δε αναφέρεται και στο  πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016. το σύνολο των αναθετουσών αρχών της χώρας θα δημοπρατεί ,αναθέτει και εκτελεί δημόσια έργα  σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, καθώς  κάθε γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.
Το άρθρο αυτού του Νόμου που σας χαλάει τα σχέδια κ. Πρόεδρε για τις απευθείας  αναθέσεις είναι η παράγραφος 5 του  άρθρου 118 που λέει μεταξύ άλλων ότι :
Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες .
Κατά συνέπεια κύριε Δήμαρχε κ. Πρόεδρε και κύριοι του Δημοτικού συμβουλίου …… άκυρες είναι και οι παραπάνω 35 συμβάσεις εργασίας και προμήθειες που κάνατε με τους δύο εργολάβους-προμηθευτές σας. Υπογράψατε συμβάσεις με τους προμηθευτές και εργολάβους κ. Πρόεδρε επικαλούμενοι στις αναθέσεις σας κατηργημένους νόμους και προεδρικά διατάγματα ,θυμηθήκατε νόμους εικοσιπενταετίας, δαιδαλώδη άρθρα, ψεύτικες ημερομηνίες πρόσκλησης ενδιαφερομένων ,παραπλανητικές καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, μαϊμού δημοπρασίες και μαϊμού προσφορές, και όλα αυτά για να δοθούν οι παραπάνω εργασίες και προμήθειες σέ  δύο συγκεκριμένα άτομα .Το γεγονός αυτό κ. πρόεδρε δεν είναι τυχαίο είναι οργανωμένο.
Ποια θα είναι η τοποθέτηση της αποκεντρωμένης διοίκησης  Μακεδονίας Θράκης που εποπτεύει  τις αποφάσεις σας κ.Δήμαρχε ; 
Ποια θα είναι η τοποθέτηση του επιτρόπου του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν.Πέλλας που εποπτεύει τα χρηματικά εντάλματα σας κ.Δήμαρχε;
Τα χρήματα που ανατέθηκαν και διακινήθηκαν παράνομα είναι πάνω από 200.000,00€ κ.Δήμαρχε.
Η τοποθέτηση η δικιά σας ποια είναι κ.Δήμαρχε; Συγνώμη κάναμε λάθος;
Διαπράξατε όχι μόνο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αλά και αυτό της απιστίας προς την υπηρεσία και της απιστίας στον επαγγελματικό χώρο της Αλμωπίας.
κ. Πρόεδρε, το σύνολο αυτών των συμβάσεων είναι αντικείμενο εργασιών δικόν μας από πεντηκονταετίας ,για τον λόγω αυτόν έχοντας έννομο συμφέρον θα εγείρουμε αγωγή κατά του Δήμου για να διασφαλίσουμε  τα συμφέροντά μας.
Ευνόητο είναι κ. Πρόεδρε ότι κάθε άλλη ανάθεση εργασίας ή προμήθειας από μέρους σας μη τηρουμένων των άρθρων 117, και 118 του Ν.4412/2016 είναι άκυρη.-
  
 
  ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Την μελέτη  23/2017 που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής ενότητας Αριδαίας  προϋπολογισμού  24.500,00 »
2. Την μελέτη  24/2017 που αφορά την  «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής ενότητας   Εξαπλατάνου προϋπολογισμού   24.519,00 »                                                                            
3.Την μελέτη 23/2017 που αφορά  την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 7.860,00€.                                                                                                               
4.Την μελέτη 25/2017 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων  προϋπολογισμού 17.259,19€.                                                                                                                                                       5.Την μελέτη 37/2017 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων έτους    2017 προϋπολογισμού 7.702,00€.                                                                                                               
6.Την μελέτη …./2017 που αφορά την Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης ΤΚ Εξαπλατάνου προϋπολογισμού 7.000€
7.Την μελέτη 39/2017 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 3.906,00€.
8.Την μελέτη 40/2017 που αφορά την Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα άρδευσης ΤΚ Αλμωπίας προϋπολογισμού 3.840,00€.
9.Την μελέτη 41/2017 που αφορά την Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα άρδευσης ΤΚ Φούστανης προϋπολογισμού 7000€.
10.Την μελέτη 42/2017 που αφορά την Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα άρδευσης ΤΚ Προμάχων προϋπολογισμού 4.124,00€
11.Την μελέτη 43/2017 που αφορά την Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα άρδευσης ΤΚ Όρμας προϋπολογισμού 6.925,13€.
12.Τήν μελέτη 44/2017 που αφορά την Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα άρδευσης ΤΚ Λουτρακίου προϋπολογισμού 7.000,00€.
13.Τήν μελέτη 62/2017  Συντήρηση θερμοϋδραλικών εγκαταστάσεων προϋπολογισμού 2.500,00€.


                                                                                                                                                                             2.
14.Τήν μελέτη .../2017 που αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων άρδευσης  προϋπολογισμού 4.948,44€.
15.Τήν μελέτη  33/2017 που αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων άρδευσης  προϋπολογισμού 12.550,61€.
16.Τήν μελέτη  18/2017 που αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών προϋπολογισμού   6.851,00€.
17.Τήν μελέτη 05/2017 που αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων άρδευσης  προϋπολογισμού 3.099,25€.
18.Τήν μελέτη  47/2017 που αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων άρδευσης  προϋπολογισμού 2.982,62€.
19.Τήν μελέτη  66/2017 που αφορά την Αντικατάσταση λεβήτων  καυστήρων και θερμαντικών σωμάτων σε σχολικές μονάδες, προϋπολογισμού  6.532,00€.
20.Τήν μελέτη  61/2017 που αφορά την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων προϋπολογισμού 3.500,00€.
21.Τήν μελέτη  17/2017 που αφορά την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Εξαπλατανου  προϋπολογισμού 8.756,67€.
22.Τήν απόφαση Ν.38 προέδρου σχολικής επιτροπής κ.Γεωργίου Χρήστο προϋπολογισμού 8.969,54€.
23.Τήν απόφαση Ν.27 προέδρου  ΚΕ.Κ.Π.Α   Δήμου Αλμωπίας κ.Δόντσου Χρήστου  Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών ΚΑΠΗ προϋπολογισμού 2.000,00€.
24.Τήν απόφαση Ν.26 προέδρου  ΚΕ.Κ.Π.Α   Δήμου Αλμωπίας κ.Δόντσου Χρήστου  Συντήρηση και επισκευή Καυστήρων παιδικών σταθμών προϋπολογισμού 3.720,00€.
25.Τήν απόφαση Ν.21 προέδρου  ΚΕ.Κ.Π.Α   Δήμου Αλμωπίας κ.Δόντσου Χρήστου  προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ προϋπολογισμού 3.999,99€.
26.Τήν απόφαση Ν.27 προέδρου  ΚΕ.Κ.Π.Α   Δήμου Αλμωπίας κ.Δόντσου Χρήστου  Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών ΚΑΠΗ προϋπολογισμού 2.000,00€.
27.Τήν απόφαση Ν.116  προέδρου  ΚΕ.Κ.Π.Α   Δήμου Αλμωπίας κ.Δόντσου Χρήστου  προμήθεια κλιματιστικών ΚΑΠΗ προϋπολογισμού 1.500,00€.
28.Τον αριθμό εντάλματος  115Β προέδρου  της ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας κ.Γεωργίου Χρήστο για εξόφληση εντάλματος  προϋπολογισμού 1.715,47€.
29.Τον αριθμό εντάλματος  117Β προέδρου  της ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας κ.Γεωργίου Χρήστο για εξόφληση εντάλματος  προϋπολογισμού 5.990,25,€.
30.Τον αριθμό εντάλματος  233Β προέδρου  της ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας κ.Γεωργίου Χρήστο για εξόφληση εντάλματος  προϋπολογισμού  4.090,48€.
31.Τον αριθμό εντάλματος  280Β προέδρου  της ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας κ.Γεωργίου Χρήστο για εξόφληση εντάλματος  προϋπολογισμού 3.350,06€.
32.Τον αριθμό εντάλματος  159Β του προέδρου  της ΔΕΥΑ του  Δήμου Αλμωπίας κ.Γεωργίου Χρήστο για           εξόφληση εντάλματος  προϋπολογισμού 2.283,97€.
33.Τήν μελέτη  31/2018 που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας  προϋπολογισμού 2.000,00€.
   


6 σχόλια:

 1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πασχαλίδης Γιάννης10 Ιουλίου 2018 - 10:33 μ.μ.

   Ρώτα τον Δήμαρχο ,τούς αντιδημάρχους ,την τεχνική υπηρεσία, τους συμβούλους του Δημάρχου , θα σου πουν ??.ή κανε λίγες μέρες υπομονή αν δεν μιλήσουν αυτοί θα μιλήσω εγώ.

   Διαγραφή
 2. Εγω πιστευω ακυρη ειναι και η εκλογη τους, μηπως να ξαναγινουν εκλογες ρε Πασχαλιδη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πασχαλίδης Γιάννης10 Ιουλίου 2018 - 10:38 μ.μ.

   Ανώνυμε 4:19 πάρε πίσω το ρε και θα σε απαντήσω αν θα πρέπει να γίνουν εκλογές !

   Διαγραφή
 3. Πασχαλιδη γιαννη για να δικαιωθεις πρεπει να τα καταγγειλης στον εισαγγελεα και να πανε μεσα οσοι εμπλεκονται επιτελους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. κ. Πασχαλίδη γιατί δεν το έδωσες και στο αριδαια νιούς για δημοσιευση ??,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

7-21