Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Αλμωπίας για την πρόσληψη υδρονομέων

Όσοι ενδιαφέρονται να  προ
σληφθούν ως  υδρονομείς,    με  σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου,  μερικής απασχόλησης [επτά (7) ημερών εργασίας την εβδομάδα και τα ένσημα που τους αναλογούν θα είναι 25 το μήνα], με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 27/04/2021 έως  και την 14/05/2021 .

2 Το  έντυπο  της  αίτησης  και  Υπεύθυνης  Δήλωσης,  μπορούν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ή να το προμηθευτούν από τις κατά τόπους τοπικές  κοινότητες.  Τα  συμπληρωμένα  έντυπα  μαζί  με  τα  δικαιολογητικά  θα συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο, στις κατά τόπους τοπικές κοινότητες.

 Ο Πρόεδρος θα καταθέσει τις  αιτήσεις με τα συνημμένα  δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου   του Δήμου,   πριν τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας . ή    Το  έντυπο  της  αίτησης  και  Υπεύθυνης  Δήλωσης,  μπορούν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου με τη δυνατότητα αποστολής:  α)  ηλεκτρονικής  υποβολής  αίτησης  και  δικαιολογητικών  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr,  β) υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax  2384021226. γ)στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

1. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την αρ. 14/09-03-2021  απόφασή   του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων   ως εξής: 

 

 


 

 

2. Αρδευτική περίοδοςΤο δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 14/2021 απόφαση του την αρδευτική περίοδο  ήτοι από 01  Μαΐου  2021    έως  30  Σεπτεμβρίου  2021  σύμφωνα  με  τον κανονισμό άρδευσης (234/2016 & 269/2012 ΑΔΣ) . 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


 Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει: α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.  β.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. γ.   Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65οαιτιολογημένα.   δ.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. ε.      Να  μην  έχουν  κώλυμα  πρόσληψης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του  ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).

4 4. Απαιτούμενα   Δικαιολογητικά  

 1.  Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Κοινότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν,   την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου,  στην  ηλεκτρονική    διεύθυνση www.dimosalmopias.gov.gr        Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: Α)   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Β] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]. Γ]    Πιστοποιητικό  του  οικείου  δημάρχου   περί  της  εγγραφής  του  υποψηφίου  στο μητρώο[αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]. Δ]   Αντίγραφο  Ποινικού Μητρώου   [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]. Ε]   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι 1] γνωρίζει γραφή και ανάγνωση , 2] ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει   κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του  υπαλληλικού  κώδικα  (δηλαδή  να  μην  έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην  έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). ΣΤ]  Και επιπλέον  όποια άλλα δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. 5. Εκλογή υδρονομικών οργάνωνΤα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας, το οποίο  θα καθορίσει τον αριθμό και τα άτομα που θα διοριστούν για  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης όπως ορίζονται στο πίνακα.   Ο  διορισμός  των  υδρονομικών  οργάνων  γίνεται  μόνο  για  την  χρονική  διάρκεια  της αρδευτικής περιόδου,    όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομικών οργάνων θα καθορισθούν σύμφωνα με

5 τις  διατάξεις  του  Ν.4354/2015  (ΦΕΚ  176  Α ́)  και  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2/31029/ΔΕΠ/ 6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών. 6. ΔιορισμόςΤα υδρονομικά όργανα διορίζονται μετά από επιλογή του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα όπως ορίζονται στο  πίνακαμέσα  στη  χρονική διάρκεια της  αρδευτικής περιόδου,  όπως αυτή ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση. Η  πρόσληψη  των  υδρονομέων  θα  γίνει  σύμφωνα  28.3/15-4-1957  Β.Δ.  «Περί  της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΥΕΚ 60Α ́) όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τον Ν.3966/11 (ΥΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007. Την εποπτεία των υδρονομέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 το9υ Κανονισμού Άρδευσης (απόφαση ΔΣ 234/2016 ΑΔΑ : Ω44ΖΩΨΩ-Ο0Θ), ασκούν οι Τοπικές Επιτροπές άρδευσης.  7. Καθήκοντα Υδρονομέωνα.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως .β.    Η  επιμέλεια  της  καλής  συλλογής  και  διοχετεύσεως  των  αρδευτικών  υδάτων  και  η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.  γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.  δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.  ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.  στ.  Η άμεση γνωστοποίηση στον αρμόδιο   παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.  ζ.    Η  φύλαξη των αγροτικών κτημάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά. η.   Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21