Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

✅✅✅ Γ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ:Χρηματοδότηση 414.200 ευρώ για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Αλμωπίας

ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ , περίπου διατίθενται περίπου για  τη Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Αλμωπίας. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 69596
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Αλμωπίας (Ν. Πέλλας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (
Α ́169)
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές
διατάξεις».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» με το οποίο θεσπίστηκε
ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4509/22.12.2017 (Α ́201) «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής...».
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α ́ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α ́) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α ́167)
και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 130.
7. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των
σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 109 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α ́133) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
9. Τις διατάξεις του ν. 2017/1992 (Α ́ 31) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
προστασία των ζώων συντροφιάς».
10. Το άρθρο 18 του ν. 2515/1997 (Α ́ 154) «Άσκηση επαγγέλματος λογιστή,
φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες
διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του π.δ 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (Α ́ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
13. Τις διατάξεις του 2/2021 (Α ́ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
14. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 (Β ́ 2607) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
15. Την με αριθμ. 19723/16.03.2021 (Β’ 1064) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)».
16. Την με αριθμ. 4748/20.02.2018 (Β’ 612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα», όπως ισχύει.17. Την με αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β ́ 4593) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων».
18. Την με αριθμ. 78944/27.10.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6ΣΤΒ) Πρόσκληση ΧΙΙ του
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός
για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.
4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα
«Άργος» και λοιπές διατάξεις».
19. Την με αριθμ. 17241/16.03.2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) 1η τροποποίηση της
Πρόσκλησης XΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021
(Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και
λοιπές διατάξεις».
20. Την με αριθμ. 27175/27.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο) 2η τροποποίηση της
Πρόσκλησης XΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021
(Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και
λοιπές διατάξεις».
21. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.
22. Το με αριθμ. πρωτ. 6635/20-4-2022 αίτημα ένταξης του Δήμου Αλμωπίας (Ν.
Πέλλας).ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πράξης: «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, Δήμου Αλμωπίας» συνολικού προϋπολογισμού 414.200,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αλμωπίας (Ν. Πέλλας).
Η παραπάνω πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:
Α) Τίτλος έργου: «Κατασκευή καταφυγίου και προμήθεια οχήματος περισυλλογής και
μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
Συνολικός προϋπολογισμός: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούχος φορέας: Δήμος Αλμωπίας (Ν. Πέλλας)
Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Α της παραγράφου 4.1-4.3. της Πρόσκλησης ΧΙΙ
Β) Τίτλος έργου: «Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
και λοιπού πάγιου εξοπλισμού»
Συνολικός προϋπολογισμός: 21.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: : 21.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούχος φορέας: Δήμος Αλμωπίας (Ν. Πέλλας)
Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Β της παραγράφου 4.4-4.5. της Πρόσκλησης ΧΙΙ
Γ) Τίτλος έργου: «Υπηρεσία στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
Συνολικός προϋπολογισμός: 21.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 21.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δικαιούχος φορέας: Δήμος Αλμωπίας (Ν. Πέλλας)
Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Γ της παραγράφου 4.6 της Πρόσκλησης ΧΙΙ
Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης
ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.


 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Δήμος Αλμωπίας (Ν. Πέλλας)
Κοινοποίηση
1. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/ Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Γραφείο κας Ειδ. Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
6. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα
στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή:
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/apofasis-
entaksis-2/politikes-kai-draseis-programma-filodimos-2-apofasis-entaksis-2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)