Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

8 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της επιχείρησης των Λουτρών Πόζαρ 

Το Δ.Σ. της επιχείρησης των Λουτρών Πόζαρ αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 8η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης, που έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16
Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα
ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την παρούσα απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην
Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά
Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών
Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αλμωπίας προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
01/01/2015 - 31/12/2015 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών και διάθεση καθαρών κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός της
αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
χρήσης 2015
5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της χρήσης 2016
6. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2016
Λουτρά ………. Αυγούστου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Β. Εγκρίνει το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης των μετόχων στην οποία
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να δημοσιευθεί σύμφωνα με το
άρθρο 26 παράγραφος 2α του Ν. 2190/1920 & το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, αφού
είναι δηλωμένη στο Γ.Ε.ΜΗ, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας,
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να διασφαλίσει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρίας, και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 91/2016
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 01/08/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21