Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

EKΘEΣH TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ
« ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ A.E.»
ΑΡ. ΜΑΕ 69112/57/β/09/16

ΠPOΣ THN
ETHΣIA ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN METOXΩN
THΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
ΓIA TA ΠEΠPAΓMENA THΣ XPHΣHΣ 2015.
Kύριοι Mέτοχοι,
Σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας σάς
παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015
O κύκλος εργασιών έφτασε σε € 1.196.134,46 έναντι € 1.350.701,49 της
προηγούμενης χρήσης (μείωση 11,44%).
Tα Mικτά Kέρδη ανήλθαν σε € 419.228,91 έναντι € 432.948,92 της
προηγούμενης χρήσης. Μετά την πρόσθεση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης
και των λοιπών εσόδων και κερδών και την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης,
Διοίκησης, Xρηματοπιστωτικών καιλοιπών εξόδων και ζημιών, προκύπτουν
κέρδη προ φόρων 307.052,32, έναντι € 281,486,12 της προηγούμενης χρήσης
(αύξηση 9,08%). Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των €
170.223,16 έναντι € 202.126,66 της προηγούμενης χρήσης .
ΠPOOΠTIKEΣ ΓIA TO 2016
Οι προοπτικές για το 2016 είναι ευοίωνες, καθώς εξοφλήθηκε σημαντικό
μέρος των υποχρεώσεων προς τρίτους, και όλες οι οφειλές προς το Ελληνικό
Δημόσιο για υποχρεώσεις απόδοσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ευελπιστούμε ότι η θετική πορεία της επιχείρησης
θα συνεχιστεί και θα δοθεί βαρύτητα στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής, προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας.
AKOΛOYΘOYMENEΣ BAΣIKEΣ ΛOΓIΣTIKEΣ APXEΣ
Για την κατάρτιση του Iσολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον
συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι
ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1. Aποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Tα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία
κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσματα, τα
οποία εμφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίσθηκε κατά τη γενομένη μέσα
στη χρήση 2009 μετασχηματισμό της επιχείρησης από Αμιγή Δημοτική
επιχείρηση σε Ανώνυμη εταιρεία μετασχηματισμός , στον οποίο εγινε εκτίμηση
των παγίων στοιχείων από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 περί
ανωνύμων εταιρειών και τα οποία αναλύονται στο Μητρώο Παγίων
Oι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν
υπολογισθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις
2. Aποτίμηση αποθεμάτων
Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με τη μεθοδο FIFO ( first in fisrt out)
3. Aποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
Δεν υπηρχαν
4. Kριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Oι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα
κλεισίματος του Iσολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί
στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί
στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Tα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις
απαιτήσεις.
5. Aποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.
Δεν σχηματίστηκε νέα πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και
απολυομένου προσωπικού, δεδομένου του γεγονότος ότι οι ήδη σχηματισμένες,
κρίνονται επαρκείς.
.
- Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν.
- Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει.
- Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν
- Υποκαταστήματα εταιρείας
Δεν υπάρχουν
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κατωτέρω παρατίθενται οι εξής αριθμοδείκτες για την τρέχουσα και την
προηγούμενη χρήση:
31/12/2015 31/12/2014
Κυκλοφορούν ενεργητικό 658.163,70 14,00% 583.265,01 12,46%
Σύνολο ενεργητικού 4.699.832,90 4.679.588,73
Πάγιο ενεργητικό 4.041.669,20 86,00% 4.096.323,72 87,53%
Σύνολο ενεργητικού 4.699.832,90 4.679.588,73
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια 3.966.958,21 688,38 % 3.796.735,05 460,22 %
Σύνολο υποχρεώσεων 576.276,50 824.985,83
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 316.650,49 26,47% 297.518,71 22,03%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 1 . 1 9 6.134,46 1.350.701,49
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το
συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.
ANAΛYΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣHΣ
Tα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2015, σε σχέση με τα αντίστοιχα
της προηγούμενης χρήση, εμφανίζονται αυξημένα κατά € 19.131,78 (6,43%).
ΔIAΘEΣH KAΘAPΩN KEPΔΩN
Έτσι, η τρέχουσα χρήση μετά και τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος
ποσού € 136.829,16 κλείνει με κέρδη προς διάθεση ποσού ευρώ
170.223,16.
Η διάθεση των κερδών που προτείνεται είναι η εξής:
1) Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 8.511,16 ευρώ
2) Υπόλοιπο κερδών εις νέο 161.712,00 ευρώ
Mετά από τα παραπάνω κ. Mέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Nα εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015
2. Nα απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Nα εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
χρήσης 2015
4. Nα προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
χρήσης 2016
5. Nα διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό
ελεγκτή για το έτος 2016
6. Nα προεγκρίνετε τις αμοιβές των εντεταλμένων συμβούλων του
Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2016
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης, το καταστατικό της εταιρίας, καθώς
και την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α. Εγκρίνει την ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς
την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για τη διαχείριση της χρήσης από
01/01/2015 - 31/12/2015 της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης, δεδομένου ότι
καταρτίστηκε και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζει η παράγραφος 3 του
άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών .
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τις
απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας,
για την υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της
χρήσης από 01/01/2015 - 31/12/2015 της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας
Α.Ε», στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Δήμο Αλμωπίας) και στην
αρμόδια υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 90/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 01/08/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21