Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας (Παρ.29-5-2020).


Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29
Μαΐου 2020 από τις 11:00΄ έως τις 13:00΄δια περιφοράς, λόγω περιορισμού της διάδοσης της νόσου
COVID-19), με τα εξής οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση απόφασης οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 250.479,85€ από
το ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.
2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
2020.
3.Εισήγηση, παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση των αντικειμενικών
αξιών ακινήτων.
4.Αμοιβή 120€ για δικηγόρο και έξοδα μεταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο για
ακίνητα του Δήμου Σκύδρας για έτος 2020.
5.Αμοιβή 140€ για δικηγόρο και έξοδα μεταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο για
ακίνητα του Δήμου Σκύδρας για έτος 2020.
6.Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης
Ένταξης.
7.Έγκριση εκμίσθωσης της αριθ.505 δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μαυροβουνίου συνολικού
εμβαδού 219,50τμ.
8.Ανάκληση της αριθ.176/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για χορήγηση
άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21