Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Θέσεις εργασίας στην ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Η ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (µελιταίος πυρετός) έτους 2017, ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τµηµάτων αυτού
ου εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου και ∆ωδεκανήσου) και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Νεαπόλεως 25 – Αγία Παρασκευή , Τ.Κ. 153 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την, στο Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό, υπόψη κας Αικατερίνης Γαρδελίνου ή κας Λαίνου ∆ήµητρας (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 6010903 εσ. 102).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδροµικώς, πρέπει να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή σε απλό φάκελο µεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέµεται από τα ΕΛΤΑ.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσία (Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών , Νεαπόλεως 25 – Αγία Παρασκευή), και στα καταστήµατα της υπηρεσίας µας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Αγίας Παρασκευής (Ν. Αττικής), Τρίπολης, Πατρέων, Ηρακλείου & Ρόδου, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
- See more at: http://www.altsantiri.gr/ergasia/thesis-ergasias-stin-%e2%88%86iefthynsi-ktiniatrikou-kentrou-athinon/#sthash.P4nQhsNV.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21