Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Και άλλον ειδικό Συνεργάτη παίρνει ο Δήμος Αλμωπίας

 Σε λίγο οι ειδικοί Συνεργάτες στον Δήμο Αλμωπίας θα είναι περισσότεροι και από τους αιρετούς. Την Τετάρτη δημοσιεύθηκε η σχετική ανακοίνωση:

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 ν. 4447/2016 (Α ́241) και με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 .

2.Τις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΓΝΩ Σ ΤΟ ΠΟ Ι Ο Υ Μ Ε Την πλήρωση μιας [1] θέσης μετακλητού υπαλλήλου «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Η επιλογή του προσώπου που θα προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας , οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη . Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται A) Tα γενικά προσόντα διορισμού, για την απόδειξη των οποίων απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις και τα οποία είναι: -Να μην έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση, -Προκειμένου περί ανδρών, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, - Να έχει υγεία και φυσική καταλληλότητα, B) Tα παρακάτω τυπικά προσόντα διορισμού: 1.Να έχει Πτυχίο ή Δίπλωμα Τ.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. 3.Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ . Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Δήμο Αλμωπίας μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης . Τα καθήκοντα του προσώπου που θα προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι: Υποστηρίζει διοικητικά σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου 1. Τον σχεδιασμό και εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών , την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων, ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 2. Τον σχεδιασμό και εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 3. Τον σχεδιασμό και εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών. 4. Τον σχεδιασμό και εισήγηση για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. Η πρόσληψη και εργασιακή σύμβαση καθώς και οι αποδοχές αυτού που θα προσληφθεί διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2384350206 & 2384350282.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

4 σχόλια:

 1. Το πρόβλημα που το βλέπεις; Φαντάζεστε καταστάσεις που δεν υπάρχουν λυπάμαι πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σε τί ειδικεύτηκε ο ειδικός; και τί θα προσφέρει ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο τον χρειάζεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ ΤΟ 4 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΡΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ. ΑΛΛΑ Ο ΚΑΦΕΣ ΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟΣ ΓΤ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΛΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ 1000Ε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

(3)