Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έχει δικούς της νόμους ;ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ (ΚΑΛΛΙ)ΚΡΑΤΗΑπό τις 1 το μεσημέρι συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή η ένσταση του Αποστόλη Ουργαντζόγλου , κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε παράνομα και πραξικοπηματικά πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας  ο Σίμος Σωτηριάδης, που πήρε ψηφους που αποτελούσαν μειοψηφία και όχι πλειοψηφία.
Ο  Α.Ουργαντζόγλου παρέστη στη συζήτηση , ενώ παρών ήταν και ο Σίμος Σωτηριάδης τον οποίο συνόδευε και ο Δήμαρχος . Ο Σ. Σωτηριάδης παρέστη με δικηγόρο από την Θεσσαλονίκη  ο οποίος υποστήριξε ότι η επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αποφασίσει.
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας εξέφρασε την βαθιά του συμπάθεια και αγάπη προς τον Απόστολο Ουργαντζόγου  αλλά και προς τον Χ. Χουρσόγλου και Δ,. Βέσκο οι οποίοι εξέθεσαν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις επίμαχες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 


Σήμερα δημοσιεύουμε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας , η οποία ακύρωσε την εκλογή προέδρου που είχε εκλεγεί με πλειοψηφία , αλλά όχι απόλυτη όπως επιβάλλει ο νόμος . Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του  για τα παρατράγουδα στον Δήμο Αλμωπίας , αφού ο υποψήφιος πρόεδρος  αναδείχθηκε μειοψηφικός Η απόφαση είναι Χαρισμένη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης, την Κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, για τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος και τα εντεταλμένα όργανά του , στις διάφορες υπηρεσίες .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 31 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ: 44518
ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΑΡΤΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή Οδός & Ελ. Βενιζέλου
. 47100, Άρτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σ. Κολιού
ΤΗΛ: : 26810/21348
FAX : 26810/75185
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.apdhp-dm.gov.gr


Συσχέτιση με εισερχόμενο μας: 41347/27-3-2017
Θέμα: Ακύρωση της αρίθμ. 56/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα « Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 95 παρ. 2,3 και 4, 96 της παρ.1 των δύο πρώτων εδαφίων, 97, 99, 103,
105, 148, και 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)
2. Των άρθρων 72, 75 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)
3. Την αρίθμ. 56/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
με θέμα «Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» ,η οποία μας διαβιβάστηκε με το αρίθμ. πρωτ. 1340/
13-03-2017 έγγραφο, περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 27-03-2017 και πήρε αριθμό
πρωτοκόλλου 41347/27-03-2017.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010),
σύμφωνα με την οποία : «Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά την συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή
του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον
υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς…………………….»
5. Την παρ. 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010),
σύμφωνα με την οποία: «Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής,
αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για
τη νομιμότητα της εκλογής.»
6. Το με αριθμ. πρωτ.30565/06-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος
43, ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ) με θέμα : «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση
των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική
Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31 Αυγούστου 2019)», όπου στο κεφάλαιο 2.3
Ψηφοφορία, αναφέρεται : «Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση
«παρών»), υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη
δημιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.»
7. Την αριθμ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015)
περί «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας» με την οποία έγινε αποδεκτή η επιστολή παραίτησης της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014) περί «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» αναφορικά με : «Τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός
Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού
Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή».
9. Τον ενδελεχή έλεγχο επί της διαδικασίας και του σκεπτικού λήψης της ως άνω απόφασης
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εν θέματι αρίθμ. 56/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κ. Τζουμέρκων που αφορά την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να ακυρωθεί, για να υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.γιατί κατά την εκλογή
υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό, σε
σύνολο 12 ψηφισάντων, ο εκλεγείς υποψήφιος Πρόεδρος συγκέντρωσε 6 ψήφους υπέρ,
5 ψήφους κατά και μια λευκή ψήφο, μη συγκεντρώνοντας τον απαιτούμενο από το νόμο,
6 + 1 αριθμό ψήφων, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την αρίθμ. 56/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα «Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», ως παράνομα ληφθείσα.
Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή τουάρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της
απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 151 του
Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006).
Κοινοποίηση :
Δήμο Κ. Τζουμέρκων
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης__


Δηλαδή ακόμα και για την διαδικασία επιλογής  του  υποψηφίου  προέδρου από τον συνδυασμό ,απαιτείται  πλειοψηφία / Πόσο μάλλον για την εκλογή του


7 σχόλια:

 1. ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΒΕΣΚΟΣ ΕΚΕΙ; ΕΙΔΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ; ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝΕ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΤΟΛΗΣ;;; ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΣΙΜΟΣ; ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφου δεν παρθηκε τελικη αποφαση.πως δικαιωθηκε?ας περιμενουμε καλυτερα

   Διαγραφή
 2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΣ...

  στο 56min & 15sec
  https://www.youtube.com/watch?v=SNVZVUnFlLs

  στο 58min & 50sec
  http://www.antenna.gr/minisites/radio-arvila/watch/radio-arvila-episodio-12-10os-kiklos2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. η αποφαση ποια ειναι τελικα .... δεν καταλαβα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΕΤΡΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ; Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΙΜΟ. Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗ ΕΚΕΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ. ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΔΕΙΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΑΝΤΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πισω εχει η αχλαδα την ουρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. "Δηλαδή ακόμα και για την διαδικασία επιλογής του υποψηφίου προέδρου από τον συνδυασμό ,απαιτείται πλειοψηφία / Πόσο μάλλον για την εκλογή του" ΑΠΛΑ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ...ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή