Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση της οικονομική επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας
  Στις 10 Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄ (2:30) μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, συνεδριάζει έκτακτα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Διαβίβαση εγγράφων - εξέταση ένστασης της '' LYCHNOS A.E'' ΚΑΤΑ ΤΗΣ 102/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω του ότι ''Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 7388/29-3-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Αλμωπίας, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων , σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης. Δεδομένου ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε μόλις χθες το πόρισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση πριν την εκπνοή της προθεσμίας''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου