Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Εκδικάζεται η προσφυγή για τον ορισμό του Σίμου Σωτηριάδη ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου


Εκδικάζεται τη Τρίτη 25 Απριλίου η προσφυγή του Τόλη Ουργαντζόγλου στην αρμόδια επιτροπή ,  κατά  της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας Θράκης  η οποία όρισε πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας  τον Σίμο Σωτηριάδη ,κατά παράβαση του νόμου που απαιτεί πλειοψηφία  για την εκλογή του.

Ήδη υπάρχει προηγούμενη δεδικασμένη  περίπτωση  που ακυρώνει παρόμοια απόφαση .
Αν δεν υπάρξει παρασκήνιο ,όπως στην κατάπτυστη προσβαλλόμενη απόφαση της Αποκεντρωμένης , δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την δικαίωση του Αποστόλη Ουργαντζόγλου

Η  ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ


ΕΛΑΙΤΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ \
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΠΣ
ΕΠΙΤΡΟΙΙΗ ΑΡ.152 ΤΟΥ Ν.3463/2086
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Νήσων και
Ανατολικής Αττικής.

Αθήνα 13-1-2015

Αρ.Πρωτ.: 166
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 11525 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘ, ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα
Τηλέφωνα : 2132035748 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Θέμα: Κοινοποίηση απόφασης κατ’ άρθρο 153 του Ν.3463/2006.
Ι. Σας κοινοποιούμε συνημμένα για να λάβετε γνώση κατ’ άρΘρο 153 Ν.3463/2006,
απόσπασμα της υπ’αρ. 11 (Θέμα 3°) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου
152 του Ν.3463/2006 που εκδόθηκε επί της προσφυγής του Αβραάμ

Πασιπουλαρίδη Κατά ης υπαριΘ. 53838/38156/Ι 2-9- 14 απόφασης ΓΓΑΔΑ.

2. 0 Δήμος Διονύσου στον οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να φροντίσει
για η δημοσίευση ης απόφασης ης Επιτροπής, με τοιχοκόλληση στο Κατάσημά
του με αποδεικτικό ενώπιον μαρτύρων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις ης
παρ.2 του αρ.153 του Ν.3463/2006.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
‘‘· Ν
ΚΟΙΝ.: ρΣ \\ΓΡ
ί.Δ]νση Διοίκησης ζ!
Αποκεντρωμενης Διοικησης Αττικης. Ι /2.Δήμος Διονύσου. \ / 7
3.Αβραάμ Πασιπουλαρίδης Ι,..
25Μαρτίου4ΑΔροσιάΤΚ 14572
Ι
1
ν
Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ άρθρου 152 Ν. 3463/2006
περιφερειακής ενότητας Πειραιώς,
Νήσων και Ανατ. Αττικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙο
Στην Αθήνα σήμερα 1-10-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 και στο
κατάστημα ης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56) κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου, συνεδρίασε η από το άρθρο 152 του Ν.
3463/2006 προβλεπόμενη Επιτροπή ης περιφερειακής ενότητας Πειραιώς,
Νήσων και Αν. Αττικής που ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5482/2540/24-02-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 44921/39834/11-10-
2012 και αρίθμ.2994/2556/29-1-14 αποφάσεις, αποτελούμενη από Τους:

1.      Παναγιώτα Παρασκευοπούλου, Πάρεδρο Ν,Σ.Κ., Πρόεδρο, παρών

2. Παναγιώτη Μαρκόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, αναπλ. μέλος, λόγω
κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Βασίλη Αλεξανδρή, παρών

3. Γεώργιο-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
Ηρακλείου, τακτικά μέλος παρών,

παρουσία και του Γραμματέως Αθανάσιου Βλαχάκη προκειμένου να
συζητήσει, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το παρακάτω θέμα:


Θέμα 30 Προσφυγή του Αβραάμ Πασιπουλαρίδη κατά της
αρ.53838/38156/12-9-14 απόφασης ΓΓΑΔΑ.
Εισηγητής κ. Μαρκόπουλος:


Η Επιτροπή αρχικά διαττίοτωοε το εμπρόθεσμο της συνεδρίασης, μέσα
στην τασσόμενη από το άρθρο 152 παρ.2 του Ν3463/2006 προθεσμία των 30
ημερών από την υποβολή της προσφυγής διότι η κρινόμενη προσφυγή
κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε στο οικείο βιβλίο της στις 24-9-2014 με
αριθμ. πρωτ. 163/24-9-2014.
ή 4
Στη συνέχεια το μ&\ος της Επιτροπής κ. Μαρκόπουλος, που είχε
ορισθεί ως εισηγητής του θέματος, ανέπτυξε και προφορικά την έγγραφη
εισήγησή του λέγοντας ότι η συζητούμενη προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα
και ακολούθως πρότεινε να γίνει δεκτή η προσφυγή.
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα υπάρχοντα έγγραφα στοιχεία του φακέλου, την
προσβαλλόμενη απόφαση και την προσφυγή, σε συνδυασμό και με τα
προφορικώς αναπτυχθέντα και με την εισήγηση του μέλους αυτής κ.
Μαρκόπουλου, από τα ως άνω στοιχεία διαπιστώνει τα εξής:
Α) Κατ’ αρχάς, με τις διατάξεις του άρθρ. 150 του ιδίου ως άνω Κώδικα (Ν.
3463/2006), ορίζονται τα εξής: «Ι.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί υα
προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των
συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των τοπικών
διαμεριιηώτων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των Συνδέσμων, για
λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (70) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. β. . .2. Ο Γενικός
Γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1)
μηνός από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς υα εκδοθεί
απόφαση Θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, η
οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010:
«Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις τον Ε.Γ., που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 750 ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της
απόφασης ή την κοινοποίη της ή αφότου έιιβε μ’ι5ση αυτής». Στο δε άρθρο 152
του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Ειδική Επιτροπή. 1.. .2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί
έίεπο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποιική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της... .3...».
Περαιτέρω, με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 <‘Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ ισίκησης-Γίρόγραμμα Κιιλλι Κράτη ς» (ΦΕΚ
Α’ 87) ορίζεται ότι: «Ειδική διοικητική προσφυγή Αιτήσεις Θεραπείας. Ιιι.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των
συλλιηικών οργάνων ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους
νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από ηι δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής.β. * .2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε
ιιποκλειοτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω
προθεσμία χωρίς υα εκδοθεί απόφαση Θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς
απορριφθεί. 3...». Στο δε άρθρο 238 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Ελεγγος
νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α .... μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 1. Μέηι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225,
226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 τον Κ.Δ.Κ., οι
οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω
Α.’τοκεντρωμένη Διοίκηση.. .2...».
Με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3852/ 2010, οι αποφάσεις των συλλογικών ή
μονομελών Οργάνων των Δήμων υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος
ασκείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., με την έκδοση
απόφασης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την υποβολή, εκ μέρους των εχόντων έννομο συμφέρον, της
ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 του ως άνω νόμου. Μέχρι δε,
την έναρξη λειτουργίας της ως άνω Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο
έλεγχος νομιμότητας των ως άνω πράξεων ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου
152 του Ν. 3463/ 2006 (ΔΕΦ ΑΘ (ΑΝΑΣΤ) 157/ 2013).
Εξάλλου, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 3463/2006,
θεσπίστηκε ειδική διοικητική διαδικασία για τον, εκ μέρους του Γενικού
Γραμματέα αρχικώς και της Ειδικής Επιτροπής εν συνεχεία, έλεγχο των
αποφάσεων των οργάνων των Δήμων από άποψη νομιμότητας και μόνον,
κατόπιν ασκήσεως αντίστοιχων προσφυγών από τον διοικούμενο. Η προθεσμία
της ως άνω προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αρχίζει μετά την
πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας που τάσσεται στον Γενικό Γραμματέα να
αποφανθεί, εκτός αν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο
απορριιπική απόφαση επί ης προσφυγής ή εάν ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση
της απορριπτυι.ής αποφάσεως πριν την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών. Σε
περίπτωση σιωπής των οργάνων - ή κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο ή
γνώσεως εκ μέρους του της αποφάσεώς τους. απορριπτικής της προσφυγής, σε
χρόνο μεταγενέοτερο της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας αποφάσεως - η
προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της σιωπηρής απόρριιμης της
προσφυγής καθώς και κατά ης αποφάσεως κατά της οποίας είχε ασκηθεί η
προσφυγή αρχίζει από την επομένη της συμπληρώσεως των ανωτέρω
προθεσμιών που τάσσονται στον Γενικό Γραμματέα προκειμένου να
αποφανθεί. Εξάλλου, μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, οι οποίες
είναι αποκλειστικές, τα αρμόδια όργανα (Γενικός Γραμματέας και Ειδική
Επιτροπή) στερούνται πλέον της εξουσίας να αποφανθούν επί της ασκηθείσας
ενώπιόν τους προσφυγής (πρβλ. ΣτΕ 4146, 326/2009, 534/2008 κ.ά.).
Στην κρινόμενη ως άνω υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του πρακτικού της Ι7ης /2014 Ειδικής
Συνεδρίασης σχετικά με την εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
Διονύσου, εκδόθηκε η αρίθμ.53838/38156/12-9-14 απόφασή του.
Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η προθεσμία του ενός
μηνός που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, για να
ασκηθεί εμπροθέσμως προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του
ιδίου νόμου, αρχίζει κατ’ αρχήν, από την επομένη από την ημέρα έκδοσής της,
ήτοι στις 13.09.201, και λήγει στις 12.10.2014. Εφόσον όμως, η υπό κρίση
προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής στις 24-
9-2014, με αριθ. πρωτ. 163/24-9-2014, αυτή ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
Β) Εξάλλου, κατά τα πάγια νομολογιακά πορίσματα, το έννομο συμφέρον
Του πρσσφεύγοντος, είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής Πρέπει
δε, να είναι Προσωπικό, άμεσο (να συνδέει, δηλαδή, απευθείας τον
προσφεύγοντα, με η βλάβη που υφίσταται από την πράξη), ενεοτός (και
μάλιστα σε τρία χρονικά σημεία, δηλαδή, κατά τον χρόνο λήιμεως της
αποφάσεως, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και κατά τον χρόνο
συζητήσεως αυτής), η δε εκ της πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι
λογικά αναπόφευκτη (Ολ. ΣτΕ 1002/2007).
Περαιτέρω, γίνεται δεκτό, ότι δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη,
αλλά απαιτείται, ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου
κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται, ευθέως προς τον
προαφεύγοντα, μόνον, εφόσον δημισυργεί γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες
συνέπειες από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των έννομων
αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική
πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής καταστάσεως ή
ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο
προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, Ολ. ΣτΕ 2855, 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 971/1998).
Επίσης, τη βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να την υφίσταται,
προσωπικώς, ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι έτερο πρόσωπο, με το οποίο
συνδέεται με ορισμένη σχέση (πρβλ. ΣτΕ 605/2008).
Επειδή, υπό τσ πρίσμα των ανωτέρω νομολογιακών δεδομένων, μόνη η
ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του ή μη
κατά τη συνεδρίαση προς λήψη σχετικής αποφάσεως από το οικείο αιρετό
συλλογικό όργανο (δημοτικό συμβούλιο) δεν καθιδρύει άνευ ετέρου και δη,
στο πλαίσιο ασκήσεως των α 1ε καθηκόντων του, έννομο συμφέρον προς
άσκηση της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής (ΝΣΚ 484/2008). Κατ’
υκολουθίαν, και ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης εκ μόνης της ιδιότητας
αυτής δεν καθιδρύει έννομο συμφέρον προς άσκηση των προσφυγών που
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του Κ.Δ.Κ. (βλ. ΣτΕ
1103/ 2005, 2388/ 2005).
Είναι προφανές όμως, ότι ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος ως
Αντιπρόεδρος και μέλος ης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου δεν
κωλύεται προς άσκηση των κρίσιμων προσφυγών, εφόσον αποδείξει την
συνδρομή προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος
απεξαρτημένου από τις προειρημένες ιδιότητες.
Ως εκ τούτου, η ανωτέρω προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα.
2.- Με την υπ’ αριθμ. 17/7-9-2014 απόφαση-πρακτικά της Ειδικής
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου της 7-9-2014 με Θέμα:
«Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και την
εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής» και μετά το πέρας ης διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι
εκλέχθηκαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σπυρίδων
Γιανουλάτος, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ανθή Λουκάτου,
για το χρονικό διάστημα 1-9-2014 έως 5-3-2017 και διαπιστώθηκε ότι δεν
εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος, γιατί δεν υπήρξε η απαιτούμενη, από το νόμο,
πλειοψηφία και αποφασίσθηκε να επαναληφθεί η διαδικασία.
Η ανωτέρω απόφαση υποβλήθηκε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28538/08-09-
2014 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, στον Γ.Γ.Α.Δ.Α. για τον προβλεπόμενο
έλεγχο νομιμότητας και εκδόθηκε επ’ αυτής η υπ’ αριθμ. 53838/38156/12-09-
2014 απόφαση αυτού με την οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα του
πρακτικού της Ι7/ 2014 Ειδικής Συνεδρίασης σχετικά με την εκλογή μελών
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου για το διάστημα από 7-9-
2014 έως 5-3-2017 μόνο ως προς την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα
Δημοτικού Συμβουλίου και ακύρωσε το ως άνω πρακτικό ως προς το σημείο
που αφορά την διαδικασία εκλογής και την επανάληψη αυτής την επόμενη
Κυριακή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθότι οι
διαδικασίες που έλαβαν χώρα δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο
ό
64 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αρ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Κατά της υπ’ αριθμ. 53838/38156/12-09-2014 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
ασκήθηκε, με έννομο συμφέρον και εμπρόθεσμα, από τον κ. Αβραάμ
Πασυτουλαρίδη, η από 24-9-2014 και με αρ. πρωτ. 163/24-9-2014 προσφυγή,
αιτούμενος την ακύρωση αυτής, διότι, κατά τους ισχυρισμούς του, η απόφαση
του Γενικού Γραμματέα, κατά το μέρος που ακύρωσε την επανάληψη της
εκλογής για τη Θέση του Αντιπροέδρου, έσφαλε γιατί στηρίχθηκε στην υπ’
αριθμ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά παράβαση των
παρ. 2 και 4 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, θεωρώντας ότι επιτεύχθηκε
εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την διάταξη του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 προβλέπονται τα
ακόλουθα: «1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της
δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου
έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται.... Στη συνεδρίαση αυτή, . .
το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον
αντιπρόεδρο και τον γραμματέα Του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα
παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της
μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την
παράταξη της πλειοψηφίας 2. Για την εκλογή του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση
που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός
εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου.... Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το
σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου
και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την Πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η
7
απόλυτη πλειοψηφία Του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη
ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η
απόλυτη πλειοψηφία Του συνόλου των μελών, Τότε διενεργείται και τρίτη
ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων
μελών Του δημοτικού συμβουλίου.
3
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση
ματαιωθεί. επειδή δεν σχημστίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παραγράφων Ι και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν
επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε
απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και
γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά
σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμηση; σύμφωνα με τη δικαστική
απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου
επιλαχόντος συνδυασμού της μειοιμηφίας που έλαβε τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.
5. Τα Πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία
ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια
της εκλογή; αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου
παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής... 6.... 7... 8.».
Από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας διάταξης προκύπτει ότι η
διαδικασία και ο τρόπος εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου
περιγράφεται σε αυτήν λεπτομερώς, χωρίς να καταλείπονται αμφιβολίες.
Ειδικότερα, αφού κατ’ αρχήν ορίζεται ότι ο πρόεδρος προτείνεται από
τον πλειοιμηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη
της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφία;
στη συνέχεια περιγράφεται Και ο τρόπος εκλογής τους, η οποία διενεργείται
μεταξύ των μελών του συνδυασμού, κατά περίπτωση (πλειοψηφήσας
συνδυασμός - πρόεδρος, μείζονα πλειοψηφία - αντιπρόεδρος, ελάσσονα
μειοψηφία - γραμματέας).
Μετά την εκλογή των υποψηφίων προέδρου, αντιπροέδρου και
γραμματέα από τους συνδυασμούς τους ακολουθεί η διενέργεια εκλογής από
το σύνολο τώρα των δημοτικών ουμβούλων, δηλαδή των συμβούλων που
εκλέχθηκαν από όλες τις δημοτικές παρατάξεις για την ανάδειξη του
προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί
ο κατά τα άνω προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου απαιτείται και στη δεύτερη
ψηφοφορία (σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης), ενώ κατά την τρίτη
ψηφοφορία (σε περίπτωση αποτυχίας και της δεύτερης) απαιτείται η ύπαρξη
πλειοψηφίας επί των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν
επιτευχθεί σε Καμία από τις τρεις ψηφοφορίες εκλογή, η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και η ψηφοφορία διενεργείται με
την Ιδια διαδικασία και τον ίδιο τρόπο. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν
επιτευχθεί και πάλι εκλογή, θεωρείται πλέον ότι εκλέγονται, ανάλογα με την
περίιπωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος
συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και
αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της
μειοιμηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα
μετην ίδια δικαστική απόφαση.
Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως Προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων
στοιχείων του φακέλου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε συνεδρίαση την 7-9-2014 με Θέμα εκλογή Προεδρείου Δημοτικού
Συμβουλίου και κατ’ αυτήν ελήφθη η υπ’ αριθμ. 17/2014 απόφαση-πρακτικό,
σύμφωνα με την οποία από την πλειοψηφία εκλέχθηκε προτάθηκε ως
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Σπυρίδων Γιανουλάτος και από την μειοψηφία ως
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ, Γρηγόριος Ίσσαρης Και ως υποψήφια
Γραμματέας η κ. Ανθή Λουκάτου.
Τα ανωτέρω ονόματα ακολούθως ετέθησαν σε εκλογή στο Δημοτικό
Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 41 μέλη, προκειμένου να ιμηφιοθούν οι
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά την διαδικασία της εκλογής εξελέγησαν Πρόεδρος και
Γραμματέας, αφού συγκέντρωσαν 21 ψήφους αντιστοίχως που αποτελούν την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (41 μέλη) και δεν
εξελέγη Αντιπρόεδρος στην πρώτη ψηφοφορία, αφού ο υποψήφιος
Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος ίσσαρης δεν συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 21 σταυρούς
προτίμησης, αλλά 18, που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία επί του
συνόλου των 41 μελών και γι’ αυτό επαναλήφθηκε η ψηφοφορία. Και σε
αυτήν την ψηφοφορία (2) συγκέντρωσε 19 οταυρούς προτίμησης, που δεν
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των 41 μελών και για το
λόγο αυτόν επαναλήφθηκε η ψηφοφορία για Τρίτη φορά. Στην τρίτη
ψηφοφορία συγκέντρωσε 17 σταυρούς προτίμησης που δεν αποτελούν την
πλειοψηφία επί των παρόντων μελών (41 μέλη), αφού εβρέθησαν και 24
λευκές ψήφοι, που λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι, σύμφωνα και με τα
επιταοσόμενα κατά την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/ 2006. Συνεπώς δεν
συγκέντρωσε ο ως άνω υποιμήφιος την πλειοψηφία των 21 ψήφων που ήταν
αναγκαίοι στην παρούσα περίπτωση, αφού κατά την τρίτη ψηφοφορία ήταν
παρόντα 41 μέλη, και συγκέντρωσε, 17 σταυρούς προτίμησης που δεν
αποτελούν την πλειοψηφία Επί των παρόντων 41 μελών. Στη συνέχεια
αποφασίσθηκε η επανάληψη της εκλογής ως προς αυτόν την επόμενη
Κυριακή.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα στηρίχθηκε στο εδάφιο της υπ’
αριθμ. 43/2014 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο
αναφέρεται: ιΣημειώνεται ότι σι υποψήφιοι για τα αξιώματα που
αναδείχθηκαν κατά την διαδικασία της Α’ φάσης εκλέγονται στη Β φάση,
έστω και αν σι θετικές ψήφοι είναι λιγότερες από τις αρνητικές».

Σύμφωνα δε με γενική αρχή Του διοικητικού δικαίου, η εγκύκλιος δεν
είναι κανονιστική πράξη, γιατί παρά την πρακτική της σημασία δε θέτει,
αλλά προϋποθέτει δίκαιο. Γι’ αυτό η παράβασή της δεν είναι παράβαση
δικαίου ενώπιον του Δικαστηρίου και δεν μπορεί να στηρίξει ακυρότητα (Π.
Δ. Δαγκτόγλου, γενικό διοικητικό δίκαιο, β’ έκδοση, σελ. 59, εκδόσεις
Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή, 1984). Συνεπώς δεν αποτελούν διοικητικές
πράξεις οι “ερμηνευτικές εγκύκλιοι”, οι οποίες επαναλαμβάνουν, σχολιάζουν
και επεξηγούν τις διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και
παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους χωρίς να εισάγουν νέες
ρυθμίσεις (ΣτΕ 700/1986, 3594/1987, 2779/1989, 641/1998, 2962/2001,
Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπσυλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1,
14 έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 117). Πολλώ δε μάλλον δεν
μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με ρητές διατάξεις νόμου Που ορίζουν
διαφορετικά.
Η προσβαλλόμενη, ερειδόμενη στην υπ’ αριθμ. 43/2014 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, παραβίασε ευθέως τις διατάξεις του Νόμου
3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 64 παρ. 4 αυτού, όπου ορίζεται ρητά;

«Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί,
επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων
Ι και 2».

Συνεπώς το πρακτικό της 17/20Ί4 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 7-9-2014 σχετικά με την εκλογή μελών
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου για το διάστημα από 07-
09-2014 έως 05-03-2014, είναι νόμιμο ως προς την επανάληψη της διαδικασίας
για την εκλογή Αντιπροέδρου την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, αφού κατά
την επανάληψη της ψηφοφορίας για 3η φορά καταμετρήθηκαν 17 σταυροί
προτίμησης επί συνόλου 31 (παρόν-των), που δεν αποτελεί την πλειοψηφία επί
των παρόντων μελών και ορθώς αποφασίσθηκε η επανάληψη της
συνεδρίασης την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, όπως ρητώς άλλωστε επιτάσσει και
η παρ. 4 του άρθρου 64 και 

. σφάλλει σε αυτό το σημεία η απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εφάρμοσε τα ανωτέρω
εδάφιο ης εγκυκλίου, που όπως προαναφέρθη δεν θεσπίζει κανόνα δικαίου
και όχι ταν νόμο.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα
από 24-9-14 και με αρ.καταθ.163/24-9-14 προσφυγή
Πασιιιουλαρίδη με την οποία διώκεται η
υπαρίθμ.53838/ 38156/12-9-14 απόφασης ΓΓΑΔΑ.
να γίνει δεκτή η
του Αβραάμ
ακύρωση της
Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται μόνα στα αρμόδια Δικαστήρια κατ’ άρθρο 152
παρ.4 του Ν.3463/2006.Κατόπιν αυτού λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το
πρακτικό σύμφωνα με το νόμο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ__

3 σχόλια:

  1. ΠΕΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΖΕΙΣ :;; ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠ ΟΨΗΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ. 6 ΦΟΡΕΣ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΜΠΙΝΟΥ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ. ΤΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΙΕΣ. ΤΙ ΣΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΔΗΜΑΡΧΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΕΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΕΞΕ ;; ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ;;; ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ;;;;;; ΓΙΑ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΚΟΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Ουδεις ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή