Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Σκύδρας
 

 

 


Με απόφαση της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου ορίζονται νέοι Αντιδήμαρχοι ως εξής:

 

 

 

για το διάστημα από 01-03-2021 έως 31-08-2022και τους μεταβιβάζειτις παρακάτω αρμοδιότητες αναλυτικά:

)

 

 

 


 Τον κ. Αδαμίδη Αναστάσιο του Γεωργίουως Αντιδήμαρχο Οικονομικών
με αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. γ του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: Προϋπολογισμού και Προμηθειών, Λογιστηρίου, εσόδων και περιουσίας,Ταμείου, να παρακολουθεί τη λειτουργία και την έκδοση σχετικών πράξεων του Γραφείου Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού, να θεωρεί το γνήσιοτης υπογραφής, να ασχολείται με την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

β)Την κ. Βέργου Ιωάννα του Νικολάου    στην οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.Μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν:1) στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. α του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.2) στο αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.3) Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.4) Των θεμάτων Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Πρόνοιας5) Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης-θεώρησης, ατομικές ή οικογενειακές, οικονομικής αδυναμίας.6) Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.7) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος8) Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου.9) Την λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων.10) Στο γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (Μητρώα Αρρένων-Εκλογικοί Κατάλογοι-Ιθαγένεια), όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.11) Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από το εν λόγω γραφείο12) την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης,13) την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας,14) την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους15) την έκδοση αδειών ταφής,16) Την λειτουργία του ΚΕΠ, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 15 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.17) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής18) Παράλληλα με τα ανωτέρω καθήκοντα προσθέτουμε και τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδοςκαι συγκεκριμένα:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Μενηίδος.β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Μενηίδος.γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Μενηίδος.δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, όπως την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων στη δημοτική ενότητα Μενηίδος, για την επίλυση των προβλημάτων τους.στ) Επίσης έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

 

γ) Τον κ.Γίτσα Αθανάσιο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες που αφορούν:1) τις υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας:-γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας την ευθύνη λειτουργίας και φροντίδας των Δημοτικών Κοιμητηρίων-γραφείοΚαθαριότητας και Ανακύκλωσης την εποπτεία και έλεγχο της ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών απορριμμάτων, περιποίησης των χώρων προς αποφυγή διασποράς των απορριμμάτων και την πρόληψη πυρκαγιών-γραφείο Συντήρησης Πρασίνου2) ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος3) την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.4) Επίσης έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

δ) Τον κ. Πασχαλίδη Σταύρο του Χαραλάμπουως Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες πουαφορούν το Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Σκύδρας. Αναλυτικά αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που αφορούν το γραφείο αγροτικής παραγωγής, μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ), το γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων –αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναλαμβάνει επίσης τις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τον έλεγχο των Λαϊκών Αγορών και του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τον έλεγχο και την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος, την αρμοδιότητα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, καθώς και την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους

 

.ε) Τον κ. Χρυσαφίδη Γεώργιο του Αλεξάνδρουως Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίαςστον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν:1)την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στοάρθρο 13 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας και ειδικότερα: την εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη έργων, επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, της μελέτης και την εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη, αποτελεσματικότερη οργάνωσή της, την επιμέλεια της κατασκευής, συντήρησης, παραλαβής και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων και των κτιρίων των νομικών προσώπων από τεχνικής άποψης, την εποπτεία οδοποιίας 

 

 Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές της ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρυσαφίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου.Αν ηκατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας απουσιάζειή κωλύεται τις αρμοδιότητές τηςασκεί η ίδια η Δήμαρχος

 

 

Οι παραπάνω ορίζονται στην θέση των:

 

: Γιακαμόζη Μαρίας του Αθανασίου, Μέγα Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, Γεραντίδη Χαράλαμπου του Γεωργίου, Σταματέλλου Γεώργιου του Αναστασίου, Τερζίδη Κων/νου του Σολομώντος.  Τους οποίους η Δήμαρχος υχαριστεί για την μέχρι σήμερα δημιουργική συνεργασία τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη του έργου της Δημοτικής Αρχής.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21