Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Αλμωπίας


 Στην πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

προχώρησε ο Δήμος Αλμωπίας , σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση.

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα
∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 ν. 4447/2016 (Α ́241) και με το άρθρο 213 του
Ν.4555/18 .
2.Τις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
της Αποκ/νης ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου
διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου
δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
5.Την με αριθ. 14861/06-09-2022 Γνωστοποίησή μας που δημοσιεύθηκε σε τοπική
εφημερίδα, για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη.
6.Τις με αριθ.πρωτ. 15086/9-9-2022 & 15169/12-9-2022 αιτήσεις με τα συνημμένα
δικαιολογητικά των αιτούντων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προσλαμβάνουμε τον κο Ζαφειρίου Στυλιανό του Ευσταθίου, απόφοιτο της
Σχολής Οικονομίας & ∆ιοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως Ειδικό
Συνεργάτη στο ∆ήμο μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Στον παραπάνω
ανατίθεται η άσκηση επιτελικών καθηκόντων, χωρίς
αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής. Συγκεκριμένα θα παρέχει
συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την διοικητική οργάνωση του ∆ήμου (όπως συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
και απόδοσης των υπηρεσιών, στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, στον σχεδιασμό των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, στις προτάσεις για τηνδιασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, την καλυτέρευση τηςλειτουργίας του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων του και γενικά σε θέματα
τοπικής αυτοδιοίκησης) και ό,τι άλλο σχετικό του ανατεθεί.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του
∆ήμου: στον ΚΑ 00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων και
συνεργατών» ποσού 3.411,00 € και για εργοδοτικές εισφορές στον ΚΑ 00.6053.0000
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» ποσού 735,42 €, για το
οικονομικό έτος 2022.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στα επόμενα οικονομικά έτη στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η παραπάνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τα πάσης φύσεως τακτικά
έσοδα του ∆ήμου.
Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης – Τμήμα ∆ιοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας , για έλεγχο και να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)