Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη από τον Δήμαρχο Αλμωπίας


Στην πρόσληψη ενός ακόμα ειδικού συνεργάτη προέβη ο Δήμαρχος Αλμωπίας . Πρόκειται για την Ιωσηφίνα  Ουραντζόγλου του Αποστόλη

Ο πατέρας της ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Δημάρχου  Χ. Μπάτση.

Επι θητείας Δ. Μπίνου είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος  με τον συνδυασμό τ6ου . Στα μισά της θητείας ήρθε σε αντίθεση με τον Δ. Μπίνο και είχε  διεκδικήσει την προεδρεία του δημοτικού συμβουλίου με τον Σίμο Σωτηριάδη   , προσφεύγοντας μάλιστα στις αρμόδιες επιτροπές κατά της εκλογης  Σωτηριάδη,      Η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 ν. 4447/2016 (Α ́241) και με το άρθρο 213 του

Ν.4555/18 .

2.Τις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και

της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου

διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή

Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου

δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

5.Την με αριθ. 30/03-01-2022 Γνωστοποίησή μας που δημοσιεύθηκε σε τοπική

εφημερίδα, για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη.

6.Την με αριθ.πρωτ. 230/07-01-2022 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της

Ουργαντζόγλου Ιωσηφίνας του Αποστόλου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προσλαμβάνουμε την κα Ουργαντζόγλου Ιωσηφίνα του Αποστόλου, απόφοιτο του

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών

Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας , σαν Ειδική Συνεργάτιδα στο Δήμο μας,

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα

ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε

μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή

προφορικά για θέματα σχετικά με την οικονομική και διοικητική οργάνωση του

Δήμου. Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό

Συμβούλιο και στις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη και ό,τι

άλλο σχετικό της ανατεθεί.Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του υπό έγκριση

προϋπολογισμού του Δήμου και στους ΚΑ 02.00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές

ειδικών συμβούλων και συνεργατών» στον οποίο υπάρχει γραμμένη πίστωση ποσού

89.124,00 € και για εργοδοτικές εισφορές στον ΚΑ 02.00.6053.0000 € «Εργοδοτικές

εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» στον οποίο υπάρχει γραμμένη πίστωση

ποσού 28.902,00 €, για το οικονομικό έτος 2022.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στα επόμενα οικονομικά έτη στους

αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η παραπάνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τα πάσης φύσεως τακτικά

έσοδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-

Θράκης – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας , για έλεγχο και να

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)